Texten nedan var tillgänglig i webbläsarversionen av den ursprungliga Donera prat -tjänsten, under menyalternativet Om projektet. Den ursprungliga tjänsten avaktiverades den 6 mars 2024, då texten återpublicerades på denna sida.


Dataskydd

Kampanjen Donera prat är ett samarbete mellan Rundradion Ab (Yle), Helsingfors universitet (HU) och Svenska litteratursällskapet i Finland (SLS). HU och Yle ansvarar gemensamt för insamlingen av talet, Helsingfors universitet är ansvarig instans i fråga om upptagning och utdelning av donerat tal och i fråga om den tekniska information som samlas in om användningen av Yle applikationen. I fortsättningen kan HU överföra talmaterialet i sin helhet till någon annan organisation och materialet kan också ställas till andras förfogande kommersiellt med iakttagande av de regler som anges här.

Talaren kan ha rättigheter enligt upphovsrättslagen eller andra rättigheter till det prat han eller hon donerar. Talaren överlåter dessa rättigheter till Helsingfors universitet och Svenska litteratursällskapet i Finland, i den utsträckning som enligt lag är möjligt och som det är nödvändigt med tanke på utvecklingen av och forskningen eller språkforskningen kring artificiell intelligens som förstår eller producerar tal.

Det är helt frivilligt att donera prat och att uppge sina personuppgifter i kampanjen Donera Prat. Det donerade pratet och andra uppgifter som anknyter till det innehåller talarens personuppgifter. Vid behandlingen av dessa iakttas den finländska dataskyddslagstiftningen, som också de uppgifter som ges på denna sida baserar sig på.

Radering av det prat som du donerat

Du kan radera din donation ur databasen genom att sända ett meddelande om att du vill radera din donation till adressen doneraprat@kielipankki.fi I din epost ska du bekräfta din identitet genom att sända koden nedan.

Ta tillvara din webbläsarspecifika kod:

[Webbläsarversionen av den ursprungliga kampanjappen hade här en lång identifierare bestående av bokstäver och siffror, som endast kunde nås av användaren av den aktuella enheten. Jfr. avsnittet ”Dina rättigheter”].

Radering av uppgifter om din donation från webbläsaren

Om du använder en gemensam dator t.ex. på ett bibliotek eller du annars vill att den webbläsare du använder inte ska minnas hur många inlägg du har gjort eller de val du har gjort, kan du radera uppgifterna från webbläsaren genom att klicka på ”Radera uppgifterna”. Samtidigt byts din webbläsarspecifika identifikationskod, så ta tillvara din nuvarande identifikationskod innan du tömmer uppgifterna!

Information om behandling av personuppgifter

Det material som kampanjen Donera Prat producerar innehåller talarnas personuppgifter. Dessa personuppgifter behandlas i enlighet med den gällande dataskyddslagstiftningen i Finland. Det är helt frivilligt att donera ditt prat och ge dina personuppgifter i kampanjen Donera Prat.

Du har rätt att få veta för vilka ändamål och på vilket sätt vi behandlar dina personuppgifter. Med denna beskrivning strävar vi efter att ge en heltäckande bild av vår dataskyddspraxis när det gäller behandlingen av personuppgifter för det material som uppkommer i kampanjen Donera Prat. Om någon del av denna behandling av personuppgifter ändå förblir oklar, kan du ställa preciserande frågor om behandlingen till oss.

Personuppgiftsansvariga

Personuppgiftsansvariga är Helsingfors universitet, Rundradion Ab och Svenska litteratursällskapet i Finland rf.

Kontaktuppgifter till de personuppgiftsansvariga

Om du har frågor om behandlingen av personuppgifter i kampanjen Donera Prat eller vill utnyttja de rättigheter du har som registrerad, ta kontakt via adressen på doneraprat@kielipankki.fi.

Kontaktuppgifter till de personuppgiftsansvariga organisationernas ansvarspersoner för dataskydd:

De personuppgiftsansvarigas ansvar vid behandlingen av personuppgifter

Kampanjen Donera Prat och insamlingen av talet har planerats gemensamt av Helsingfors universitet, Yle och Svenska litteratursällskapet i Finland. Dessa aktörer är enligt dataskyddsförordningen gemensamt registeransvariga i fråga om insamling av material under den tid de deltar.

När det gäller lagring och distribution av material är Helsingfors universitet och Svenska litteratursällskapet i Finland registeransvariga för det material de arkiverar och distribuerar. Yle ansvarar för publikationen av applikationen Donera Prat och för det innehåll som aktiverar talet och som används i applikationen. Yle svarar också för behandlingen av den tekniska information som samlas in om användningen av applikationen. Helsingfors universitet och Svenska litteratursällskapet ansvarar för förvaring och underhåll av det insamlade materialet, för överlåtelse av materialet till dem som utnyttjar materialet, såsom forskare och företag, och för informationen om detta.

Material som lagrats i Språkbanken i Finland eller i SLS arkiv

Det talmaterial som kampanjen producerar sparas i Språkbanken i Finland vid Helsingfors universitet och i SLS arkiv. Från Språkbanken eller arkivet kan materialet överlåtas vidare till företag och andra organisationer för forskning och utveckling inom artificiell intelligens samt för vetenskaplig forskning, inklusive språkforskning, eller högskoleundervisning i anslutning till denna forskning. Helsingfors universitet svarar som registeransvarig för förvaringen och behandlingen av materialet i Språkbanken. Svenska litteratursällskapet i Finland svarar som registeransvarig för förvaringen och behandlingen av materialet i SLS arkiv. I fortsättningen kan Helsingfors universitet överföra talmaterialet i sin helhet till någon annan organisation som blir registeransvarig och som också mot avgift kan sälja nyttjanderätter till materialet för utveckling av tillämpningar och tjänster som förstår och producerar talet.

Användning av material i utveckling av artificiell intelligens och vetenskaplig forskning

Talmaterial som samlats in under kampanjen Donera prat kan användas för utveckling och forskning inom artificiell intelligens samt för språkforskning av kommersiella företag och utvecklare av artificiell intelligens samt av forskare, högskolor och forskningsinstitut som bedriver vetenskaplig forskning. Dessutom kan högskolorna använda talmaterial för undervisning i dessa syften. Dessa företag eller andra organisationer ansvarar i egenskap av registeransvariga för sin egen utveckling av artificiell intelligens, forskning eller undervisning. Information om till vilka mottagare talmaterial har lämnats ut och hur de behandlar materialet kommer att finnas tillgänglig på adressen https://www.kielipankki.fi/lahjoita-puhetta/.

Varför behandlas personuppgifter?

Personuppgifter behandlas för utveckling och forskning i tillämpningar och tjänster som förstår och producerar tal samt för vetenskaplig forskning, inklusive språkforskning, och högskoleundervisning i anslutning till denna forskning.

Utvecklandet av en fungerande igenkänning av tal förutsätter att olika talare deltar i materialet. Bakgrundsinformation om talarna behövs för att säkerställa att t.ex. olika dialektområden, åldersgrupper och talare med olika modersmål är tillräckligt representerade i materialet. Dessutom är bakgrundsinformation viktig för vetenskapliga forskare, eftersom den t.ex. gör det möjligt att inrikta forskningen på ett enskilt område eller en enskild åldersgrupp åt gången, forska i dialekter eller jämföra egenskaperna hos tal från personer i olika åldrar. Bakgrundsinformationen gör det också möjligt att anpassa taltillämpningarna till olika människors behov, som t.ex. äldre personer.

Tekniska uppgifter, såsom kakor eller uppgifter om terminalutrustning, behövs för det tekniska genomförandet av insamlingen och för statistikföringen av användningen av tjänsten. Dessa uppgifter gör det dessutom möjligt för de registrerade att utöva sina rättigheter, såsom att radera uppgifter ur språkbankens databas.

Vilka personuppgifter behandlas?

De uppgifter som behandlas i kampanjen är den ljudupptagning som användaren sparat, svaren på bakgrundsfrågorna, såsom modersmål, åldersgrupp, kön och dialektbakgrund, den unika identifikationskod som ska ges till ljudupptagningen samt tekniska uppgifter som hänför sig till upptagningen, såsom tidpunkten för upptagningen av ljudupptagningen samt versionerna av webbläsaren och operativsystemet.

Den unika identifikationskod och de tekniska uppgifter som ska ges till en ljudupptagning samlas in genom en webbläsare. Den analys som behövs för att utveckla tjänsten utnyttjar kakor.

Vilken är den rättsliga behandlingsgrunden för behandlingen av personuppgifter?

Personuppgifterna behandlas för att tillgodose de personuppgiftsansvarigas och tredje parters berättigade intressen. De berättigade intressena är att samla in och behandla talmaterial för utveckling av tillämpningar och tjänster som förstår tal och för vetenskaplig forskning, inklusive språkforskning, samt högskoleundervisning i anslutning till denna forskning. Med hjälp av ett jämviktstest har vi gjort en bedömning att detta berättigade intresse utgör en rättsligt motiverad behandlingsgrund för behandlingen av personuppgifterna. Information om jämviktstestet och dess kommentarer finns här [länken updaterat 11.3.2024]. Den rättsliga grunden för behandlingen i SLS arkiv är att den utgör i dataskyddslagstiftningen avsett allmännyttigt arkivändamål.

Till vem eller till vilka grupper överlåts personuppgifter?

Helsingfors universitet och/eller Svenska litteratursällskapet i Finland lämnar ut personuppgifter som samlats in inom ramen för projektet i enlighet med de principer som beskrivs i denna beskrivning till utvecklare av artificiell intelligens, företag, forskare, forskningsorganisationer eller högskolor som en del av det insamlade materialet eller i samband med materialet.

Vid lagring och behandling av talmaterial använder Helsingfors universitet CSC – Tieteen tietotekniikan keskus Oy som personuppgiftsbiträde. (asiakaspalvelu@csc.fi, PB 405, 02101 Esbo). I det tekniska genomförandet av insamlingen och lagringen av uppgifter används Googles Firebase- och Amazon Web Services-tjänster som underleverantörer.

Kommer uppgifterna att överföras till länder utanför EU?

De aktörer som tar emot uppgifter kan behandla uppgifterna också utanför EU eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Uppgifter får överföras utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet endast med iakttagande av tillräckliga skyddsåtgärder enligt dataskyddsförordningen. Sådana skyddsåtgärder kan vara t.ex. EU-kommissionens beslut om att mottagarlandets dataskyddsnivå är tillräcklig, kommissionens standardavtalsklausuler om dataskydd eller bindande regler för företag som fastställts av tillsynsmyndigheten.

Hur länge lagras uppgifterna eller enligt vilket kriterium bestäms förvaringstiden?

Uppgifterna lagras så länge som de behövs för utveckling av tillämpningar och tjänster som förstår eller producerar tal eller för olika slag av vetenskaplig forskning, såsom språkforskning, eller högskoleundervisning som hör samman med denna forskning. De personuppgiftsansvariga ska åtminstone vart femte år bedöma om det fortfarande är nödvändigt att bevara materialet och avlägsna onödiga uppgifter.

Dina rättigheter

För att kunna utöva de rättigheter som beskrivs nedan, måste du kunna uppge din webbläsarspecifika kod i samband med din begäran eller på annat tillräckligt sätt kunna identifiera vilken information det är fråga. Spara din kod omsorgsfullt.

Rätt till information och tillgång till information

Du har rätt att få veta om vi behandlar dina personuppgifter. Om vi behandlar dina personuppgifter, har du rätt att få veta vilka uppgifter vi behandlar.

Oikeus vaatia tietojen korjaamista ja poistamista

Du har rätt att begära rättelse av felaktiga uppgifter genom att kontakta oss.

Du kan be oss att ta bort din personinformation från våra system. Vi kommer att vidta åtgärder på din begäran, om vi inte har någon berättigad orsak att låta bli att radera informationen. Data raderas inte nödvändigtvis omedelbart från alla våra säkerhetskopior eller liknande system.

Direktmarknadsföring och automatiserat beslutsfattande

Informationen som samlas in genom kampanjen Donera tal används inte för direkt marknadsföring till taldonatorer eller för automatiskt beslutsfattande om taldonatorer.

Rätten att begränsa behandlingen av uppgifter

Du kan be oss begränsa behandlingen av vissa av dina personuppgifter. En begäran om att begränsa behandlingen av uppgifter kan leda till mer begränsade möjligheter att använda talet du donerar för att utveckla artificiell intelligens.

Rätten att invända mot behandling av uppgifterOikeus vastustaa tiedon käsittelyä

Du kan invända mot behandlingen av dina personuppgifter utifrån din specifika personliga situation, det vill säga begära att de inte behandlas alls. I så fall kommer vi att sluta behandla dina uppgifter om vi inte kan påvisa att det finns en ytterst viktig och välgrundad orsak för behandlingen, som åsidosätter dina intressen, rättigheter och friheter, eller att behandlingen är nödvändig för att fastställa, framlägga eller försvara ett rättsligt anspråk.

Rätt att framföra klagomål till tillsynsmyndigheten

Du har rätt att klaga till Dataskyddsombudet om du anser att behandlingen av dina personuppgifter bryter mot lagen. Mer information om överklaganderätten: https://tietosuoja.fi/sv/har-dina-dataskyddsrattigheter-krankts

 

Ohje: Tutkimuskäyttöä koskevan tietosuojailmoituksen julkaiseminen

Kun ryhdyt käsittelemään Kielipankista saatua, henkilötietoja sisältävää aineistoa uuteen tarkoitukseen, sinun on tehtävä käsittelytarkoitusta koskeva tietosuojailmoitus, julkaistava se avoimesti sähköisessä muodossa ja toimitettava ilmoituksen linkki Kielipankille. Tietosuojailmoituksen tarkoituksena on auttaa rekisteröityjä ymmärtämään, millaisiin tarkoituksiin heidän tietojaan käytetään.

Kielipankin sivuilla on nyt ohjeet, joiden tarkoitus on helpottaa tarvittavien tietojen keräämistä tietosuojailmoitusta varten. Huomaa kuitenkin, että sinun tulee noudattaa henkilötietojen käsittelyssä aina ensisijaisesti oman organisaatiosi antamia tietosuojaohjeita.

Tietosuojailmoitus – ohjeita tutkijoille

Instructions: Publishing a privacy notice of research purposes

When you obtain a resource containing personal data from the Language Bank of Finland (Kielipankki) and start processing it for a new purpose, you must prepare a privacy notice regarding the purpose of processing, publish the notice openly in electronic format, and provide a link to the notice to the Language Bank. The purpose of a privacy notice is to help data subjects understand the purposes for which their data is used.

The Language Bank now offers some guidelines to help you collect the pieces of information that are usually required for a privacy notice regarding research purposes. Please note, however, that you should always primarily follow the data protection guidelines of your own organisation.

Privacy notice – Instructions for researchers

In English

Suojatoimet

Julkisesti saatavilla olevien aineistojen lisäksi Kielipankissa voidaan säilyttää ja välittää myös sellaisia aineistoja, joiden käsittely edellyttää suojatoimia esimerkiksi aineiston sisältämien henkilötietojen vuoksi.

Henkilötietoja voidaan säilyttää tietyin ehdoin

Henkilötietoja on yleensä mukana mm. ääntä tai videota sisältävissä puheaineistoissa. Näissä tapauksissa aineisto ei yleensä voi olla täysin avoimesti saatavilla, mutta tietyillä ehdoilla sekin on mahdollista tallettaa Kielipankkiin. Tällä sivulla kuvataan muutamia suojatoimia, joiden avulla henkilötietoja sisältävän aineiston välittäminen voidaan tapauskohtaisesti järjestää.

Henkilötietojen käsittelyyn ja tarvittaviin suojatoimiin liittyvät päätökset ovat viime kädessä kyseisen aineiston rekisterinpitäjän vastuulla. Tarvittavista palveluista voi neuvotella Kielipankin kanssa.

Miksi tutkimusaineisto pitäisi säilyttää?

Tutkimusaineiston kerääminen ja järjestäminen tutkimuksen edellyttämään muotoon on aikaavievää, työlästä ja kallista. Mikäli aineistolle on odotettavissa uutta käyttöä, sen säilyttäminen voi olla perusteltua, vaikka aineisto sisältäisikin henkilötietoja ja vaikka osa tiedoista olisi arkaluonteisia. Perusteet henkilötietojen säilyttämiseen on kuitenkin aina huolellisesti dokumentoitava ja niistä on informoitava tutkittavia. Lisäksi henkilötietojen käsittelyssä on käytettävä tarkoituksenmukaisia suojatoimia.

Mahdollisuus tutkimuksen verifiointiin ja toistamiseen

Tieteellisessä tutkimuksessa on tärkeää, että joku toinen tutkija pystyy tarvittaessa toistamaan aiemmin julkaistun tutkimuksen täsmälleen samalla aineistolla varmistaakseen, onko alkuperäinen tutkimus toteutettu oikein. Esimerkiksi tieteellisen tutkimuksen vertaisarviointi saattaa edellyttää arvioijan pääsyä tutkimuksessa käytettyyn aineistoon.

Mahdollisuus jatkotutkimukseen ja uusiin näkökulmiin

Alkuperäisen tutkimushankkeen päättymisen jälkeen halutaan usein tehdä jatkotutkimus joko samasta tai saman tyyppisestä aiheesta, jolloin aineistoa tarvitaan uudelleen. Tutkimushypoteesi pitää kenties muotoilla toisella tavalla tai halutaan kokeilla uutta analyysimenetelmää. Joskus samasta aihepiiristä kaivataan laajempaa tutkimusta, jota varten on välttämätöntä analysoida joukko aiemmin kerättyjä aineistoja. Uuden, massiivisen aineiston kerääminen alusta asti olisi usein liian kallista tai muuten hankalaa. Silloin aiemmin kerätty, huolellisesti dokumentoitu ja turvallisesti säilytetty aineisto voi osoittautua aarteeksi.

Tieteellisen tutkimuksen ohella myös historiallinen tai tilastollinen tutkimus voivat olla henkilötietojen käsittelyn perusteita. Kieliaineistojen kohdalla esimerkiksi puhetallenteiden säilyttämistä voinee joissakin tapauksissa perustella niiden historiallisella ja kulttuurisella arvolla.

Kuinka kauan aineistoa voi säilyttää Kielipankissa?

Tietyn tyyppiset tutkimukset edellyttävät eettistä ennakkoarviointia. Silloin tutkija hakee tutkimuseettiseltä toimikunnalta lausuntoa ennen aineiston keräämisen aloittamista. Esimerkiksi lääketieteellisessä tutkimuksessa tutkimuseettinen toimikunta saattaa lähtökohtaisesti edellyttää aineiston tuhoamista tutkimuksen päätyttyä. Lausuntopyynnössä kannattaakin esittää selkeästi perustelut aineiston säilyttämiselle sekä mahdollisimman tarkka suunnitelma aineistoon sovellettavista suojatoimista.

Tutkimuksen yhteydessä tutkittavia on selkeästi informoitava myös henkilötietojen käsittelyssä sovellettavista suojatoimista. Kannattaa huomata myös, että jos tutkittaville on jo alkuperäisen informoinnin yhteydessä kerrottu, että heidän aineistonsa tuhotaan määräajan päätyttyä, tätä lupausta ei yleensä voi jälkikäteen perua (jollei tutkittaviin ole mahdollista ottaa uudelleen yhteyttä, informoida heitä jatkotutkimuksista ja pyytää osallistumaan myös niihin).

Voit lukea tietosuojasta ja tutkittavien informoinnista lisää esim. Tietoarkiston julkaisemasta Aineistonhallinnan käsikirjasta.

Millaisia suojatoimia aineiston koostaja voi käyttää?

Henkilötietojen käsittelyssä käytettävien laitteiden ja järjestelmien tietoturvan on oltava riittävä ja ajan tasalla. Aineiston suojaamisesta on muistettava huolehtia saumattomasti alusta loppuun myös tiedonsiirron aikana.

Aineiston koostaja tai aineistoa Kielipankkiin tallettava taho voi tarvittaessa suojata henkilötietoja sisältävää aineistoa esimerkiksi pseudonymisoimalla sen käsittelytarkoituksen kannalta sopivalla tavalla ja luokittelemalla henkilötietoja siten, että niistä tulee vähemmän yksilöiviä.

Tarvittaessa tunnisteellista aineistoa voidaan säilyttää salaamalla tiedot riittävän vahvalla salausavaimella.

Pseudonymisointi on tutkijan vastuulla

Jos aineisto on pseudonymisoitu ja tutkittaviin henkilöihin liittyvää koodiavainta on tarpeen säilyttää, koodiavain on pidettävä sekä teknisesti että hallinnollisesti erillään varsinaisesta aineistosta. Huomaa, että Kielipankki ei huolehdi aineiston pseudonymisoinnista eikä tutkittaviin liittyviä koodiavaimia oteta Kielipankkiin säilytettäväksi. Aineiston sisällön, tiedostonimien jne. koodaaminen on siis tutkijan omalla vastuulla.

Täydellinen anonymisointi poistaa suojatoimien tarpeen

Mikäli aineisto on mahdollista kokonaan anonymisoida ts. voidaan todeta, ettei elossa olevia henkilöitä voida anonymisoidun aineiston perusteella mitenkään tunnistaa (edes yhdistämällä aineiston tietoja jostakin muualta löytyviin tietoihin), aineisto ei enää sisällä henkilötietoja. Täysin anonyymia aineistoa ei tarvitse tietosuojasäädösten perusteella erikseen suojata. Toisin sanoen kokonaan anonyymi aineisto, johon ei liity esimerkiksi tekijänoikeudellisia rajoituksia, voidaan julkaista avoimesti.

Usein aineiston täydellinen anonymisointi on käytännössä mahdotonta joko työmäärän vuoksi tai teknisistä syistä, tai täydellinen anonymisointi tekisi aineiston tutkimuksen kannalta käyttökelvottomaksi. Jos tällainen aineisto on kuitenkin tarpeen säilyttää, siitä tulee mahdollisuuksien mukaan korvata selvästi tarpeettomat tunnisteet. Kielipankissa aineistoon voidaan soveltaa muita suojatoimia, esimerkiksi rajoittamalla pääsy aineistoon vain tietyille käyttäjille (ks. alla).

Voit lukea aineistojen anonymisoinnista ja pseudonymisoinnista lisää esim. Tietoarkiston julkaisemasta Aineistonhallinnan käsikirjasta.

Kuinka Kielipankissa olevia aineistoja suojataan?

Kun aineisto talletetaan Kielipankkiin, sitä ylläpidetään keskitetysti ja välitetään eteenpäin kyseisen aineiston oikeudenhaltijan kanssa sovituilla ehdoilla. Yhtenäiset, selkeät ja tarkoituksenmukaiset käytännöt helpottavat aineistoja tarvitsevien tutkijoiden työtä. Samalla ne auttavat pienentämään väärinkäytösten riskiä.

Kielipankin palveluiden käyttäjähallinnosta ja muista teknisistä ratkaisuista vastaa CSC – Tieteen tietotekniikan keskus. Sekä suomalaisten että kansainvälisiin luottamusverkostoihin kuuluvien korkeakoulujen opiskelijat ja tutkijat voivat esimerkiksi kirjautua Kielipankkiin turvallisesti oman organisaationsa myöntämällä käyttäjätunnuksella.

Kielipankissa oleviin aineistoihin voidaan tällä hetkellä soveltaa mm. seuraavia aineistokohtaisia suojatoimia:

 • Aineistoon annetaan pääsy ainoastaan kirjautuneille käyttäjille, joiden työtehtävään sisältyy tutkimusta, tai:
 • Aineistoon annetaan pääsy ainoastaan niille kirjautuneille käyttäjille, jotka ovat tapauskohtaisen harkinnan perusteella saaneet henkilökohtaisen luvan kyseisen aineiston käyttöön. Ennen pääsyn myöntämistä käyttäjän tulee esittää asianmukainen tutkimussuunnitelma tai vastaava selvitys aineiston käyttötarkoituksesta.

  Aineistokohtaista käyttöoikeutta haetaan Kielipankin sähköisen hakemusjärjestelmän kautta (ks. Kielipankin oikeudet). Henkilötietoja sisältävien aineistojen hakemukset käsittelee kyseisen aineiston rekisterinpitäjän edustaja taikka rekisterinpitäjän toimeksiannosta Kielipankin edustaja.

  Jos käyttäjä saa luvanvaraisen pääsyn tiettyyn aineistoon, pääsyoikeus on voimassa yhtä kauan kuin hänen kotiorganisaationsa myöntämä käyttäjätunnus on voimassa. Jos käyttäjä siis siirtyy kokonaan toisen yliopiston tai esimerkiksi yrityksen palvelukseen, hän ei enää pääse käyttämään Kielipankin luvanvaraisia aineistoja. Tarvittaessa käyttäjä voi hakea käyttöoikeutta uudelleen eri organisaation edustajana.

 • Aineisto (tai sen suojausta edellyttävä osa) voidaan myös säilyttää ja välittää salattuna. Kannattaa kuitenkin huomata, että esimerkiksi suurten videoaineistojen salaaminen ja salauksen purkaminen on toistaiseksi hidasta ja vaivalloista, eikä tämä ratkaisu sovi usein toistuvaan käyttöön.

 • SD-ympäristö: CSC – Tieteen tietotekniikan keskus tarjoaa palvelun, jonka kautta arkaluonteista aineistoa voidaan tutkia suojatussa ympäristössä (ks. Sensitive data (SD) services). Huomaa, että SD-alustalla on tarjolla rajattu joukko sovelluksia ja tietoja on mahdollista siirtää pois SD-ympäristöstä vain erillisellä luvalla. Palvelun sopivuus omaan hankkeeseen kannattaa varmistaa erikseen.

Kielipankin kanssa voi tarvittaessa neuvotella myös muista yksittäisen aineiston edellyttämistä suojatoimista.

Ohjeet Kielipankissa olevan henkilötietoja sisältävän aineiston käsittelyyn

Kielipankin tietosuojakäytänteet

 


Viimeksi päivitetty: 8.2.2024

Ohjeet henkilötietoja sisältävien Kielipankin aineistojen käsittelyyn

In English

Tämän sivun URN: http://urn.fi/urn:nbn:fi:lb-2020081521

Noudata näitä ohjeita, kun käsittelet Kielipankin kautta saatua henkilötietoja sisältävää aineistoa.

Sisältääkö aineisto henkilötietoja?

Jos Kielipankissa oleva aineisto sisältää henkilötietoja, sen lisenssissä on merkintä:

PRIV: Aineisto sisältää henkilötietoja.

Yksittäisen aineiston lisenssin tiedot löytyvät Kielipankin aineistoluettelosta kyseisen aineiston kohdalta sekä aineiston kuvailutiedoista, joihin pääsee aineiston pysyvällä tunnisteella (URN-osoite, joka näkyy aineiston viittausohjeessa).

Aineistokohtaiset tietosuojaehdot

Jokaisen PRIV-merkityn aineiston lisenssin liitteenä julkaistaan aineistokohtaiset tietosuojaehdot, joissa mainitaan mm. seuraavat tiedot:

 • Kielipankin kautta välitettävän aineiston rekisterinpitäjä
 • aineistoon sisältyvät henkilötietojen tyypit ja rekisteröityjen ryhmät
 • kuvaus niistä perusteista, joiden mukaisiin käyttötarkoituksiin aineistoa voidaan luovuttaa Kielipankista edelleen
 • henkilötietojen sijaintiin ja Suomen ulkopuolella tapahtuvaan käsittelyyn liittyvät rajoitukset
 • muut kyseisen aineiston sisältämien henkilötietojen käsittelyyn liittyvät ehdot.

Aineistokohtaisten tietosuojaehtojen päivittäminen on tällä hetkellä vielä kesken. Mikäli huomaat, ettei tietyn aineiston osalta vielä ole saatavilla aineistokohtaisia tietosuojaehtoja etkä löydä vastaavia tietoja aineiston yleiskuvauksesta, pyydä tarkennusta FIN-CLARINin palveluosoitteesta: fin-clarin (ATT) helsinki.fi.

Millä tavalla henkilötietoja sisältäviä aineistoja pitää käsitellä?

Kielipankin aineistoja käyttämällä sitoudut noudattamaan Kielipankin yleisiä käyttöehtoja sekä aineistokohtaisia erityisehtoja.

PRIV-merkittyä aineistoa käyttäessäsi sitoudut käsittelemään aineiston sisältämiä henkilötietoja luottamuksellisesti, huolellisesti ja vain siihen käyttötarkoitukseen, jota varten olet saanut aineistoon pääsyn. Henkilötietojen käsittelyä koskevat lisärajoitukset käyvät ilmi aineistokohtaisista tietosuojaehdoista, jotka julkaistaan aineiston lisenssin yhteydessä.

 • Jos saat aineiston käyttöoikeuden henkilökohtaisen hakemuksen perusteella ja olet hakemuksen yhteydessä esittänyt tutkimussuunnitelman tai vastaavan selvityksen käyttötarkoituksesta, voit käyttää aineistoa vain siinä mainittuun tarkoitukseen. Yksittäisen aineiston käsittelyyn voi liittyä myös muita rajoituksia, jotka käyvät ilmi aineistokohtaisista erityisehdoista.
 • Jos saat aineiston käyttöösi ilman erillistä hakemusta, mutta siihen pääsy edellyttää kirjautumista tutkijana tai opiskelijana, aineistoa on luvallista käsitellä ainoastaan tutkimus- ja opetustarkoitukseen. Lisäksi sitoudut noudattamaan mahdollisia muita aineistokohtaisia erityisehtoja.

Noudata henkilötietoja sisältävää aineistoa käsitellessäsi riittäviä suojatoimia oman organisaatiosi antamien ohjeiden mukaisesti. Erityisen huolellisesti tulee käsitellä aineistoa, joka sisältää arkaluonteisia (ns. erityisiin tietoryhmiin kuuluvia) henkilötietoja.

Huolehdi velvollisuuksistasi rekisterinpitäjänä

Kun ryhdyt käsittelemään Kielipankin kautta saatua, henkilötietoja sisältävää aineistoa uutta tutkimusta tai jotakin muuta tarkoitusta varten, sinusta ja/tai kotiorganisaatiostasi tulee aineiston rekisterinpitäjä. Rekisterinpitäjällä on mm. velvollisuus tarvittaessa osoittaa, että henkilötietojen käsittely on ollut lainmukaista.

Henkilötietojen käsittelyssä tulee noudattaa ensisijaisesti oman organisaation antamia ohjeita. Jos kotiorganisaation ohjeistusta ei ole käytettävissä, tutustu esimerkiksi Tietoarkiston julkaisemaan Aineistonhallinnan käsikirjaan käsittelytoimia suunnitellessasi.

Muista tehdä tietosuojailmoitus

Rekisterinpitäjänä sinun pitää yleensä tehdä henkilötietojen käsittelystä tietosuojailmoitus tai -seloste. Noudata tässäkin oman organisaatiosi antamia ohjeita. Tietosuojailmoituksen tekemisessä voit käyttää apuna alkuperäisen aineiston yhteydessä julkaistua tietosuojailmoitusta tai kuvausta sen sisältämistä henkilötiedoista.

Kun ryhdyt käyttämään Kielipankissa olevaa henkilötietoja sisältävää aineistoa, julkaise ensin omaa käsittelytarkoitustasi koskeva tietosuojailmoitus tai -seloste esimerkiksi oman organisaatiosi tarjoamilla verkkosivuilla. Kielipankki tarjoaa ohjeita tietosuojailmoitusta varten tarvittavien tietojen keräämiseen.

Kun tietosuojailmoitus on julkaistu, ilmoita hankkeesi lyhyt ja yleistajuinen otsikko sekä avoimesti saatavilla olevan tietosuojaselosteen linkki Kielipankille tällä lomakkeella. Jos haet käyttöoikeutta henkilötietoja sisältävään rajoitettuun aineistoon, sinun pitää ilmoittaa tietosuojailmoituksen tiedot jo hakemuksen yhteydessä. Julkaisemme nämä tiedot Kielipankin verkkosivuilla, jotta ne ovat kaikkien aineiston käytöstä kiinnostuneiden tahojen nähtävillä.

Valitse oikeasuhtaiset suojatoimet

Noudata oman organisaatiosi ohjeita. Tarvittaessa voit katsoa esimerkkejä Kielipankissa sovellettavista ja muista mahdollisista suojatoimista, joita henkilötietoja käsitellessäsi saatat tarvita.

Henkilötiedot tieteellisissä esityksissä ja julkaisuissa

Henkilötietoja tulee käsitellä vastuullisesti ja hyviä eettisiä käytänteitä noudattaen myös silloin, kun teet aineistoon perustuvia tieteellisiä julkaisuja ja esitelmiä.

Kun raportoidaan tieteellisen tutkimuksen tuloksia, henkilötiedot tulee lähtökohtaisesti pyrkiä joko poistamaan tai häivyttämään esimerkiksi pseudonymisoimalla ja luokittelemalla tutkittavien iät, paikkakunnat jne. laajempiin ryhmiin siten, ettei tutkimukseen osallistuneita henkilöitä voi tunnistaa mainittujen tietojen perusteella tai muihin tietoihin yhdistelemällä.

Joskus tieteellisestä tutkimuksesta kertominen kuitenkin edellyttää henkilötietoja sisältävän aineksen esittämistä. Esimerkiksi tieteelliseen artikkeliin voi olla tarpeen liittää yksittäisiä lyhyitä näytteitä aineistosta tai tietty katkelma täytyy esittää tieteellisen konferenssiesitelmän yhteydessä. Punnitse kuitenkin tutkittaville aiheutuvat vaikutukset ja riskit, joita henkilötietoja sisältävien näytteiden julkaiseminen tai esittäminen voisi heille tai heidän läheisilleen aiheuttaa. Julkaistavat näytteet tulee poimia vain tieteellisten tavoitteiden kannalta välttämättömässä laajuudessa, ja näytteistä tulee sopivilla menetelmillä poistaa tai pseudonymisoida kaikki tarpeettomat henkilötiedot.

Huomaa myös, että mikäli tutkittaville on jostakin syystä informoinnin yhteydessä yksiselitteisesti ilmoitettu, ettei mitään heidän henkilötietojaan julkaista, eikä julkaistavaa näytettä ole mahdollista täysin anonymisoida, täytyy näytteen julkaisemiseen pyytää tutkittavalta erikseen lupa.

Useita käyttötarkoituksia?

Mikäli tiettyä luvanvaraista +PRIV-merkittyä aineistoa halutaan käsitellä useampaan eri tarkoitukseen – esimerkiksi myöhemmin huomataan, että halutaan tehdä uusi tutkimus, joka ei suoraan liity aiempaan aiheeseen – on tarvittaessa haettava käyttöoikeutta erikseen kuhunkin erilliseen tarkoitukseen Kielipankissa. Kaikki käsittelyperusteet on luonnollisesti myös mainittava tietosuojailmoituksessa/-ilmoituksissa.

Virheet ja väärinkäytökset

Jos aineistoa käyttäessäsi huomaat sen sisältävän sellaisia henkilötietoja, joita aineistossa ei mielestäsi kuvauksen perusteella pitäisi olla, ilmoita asiasta viipymättä joko Kielipankille ja/tai suoraan aineiston rekisterinpitäjälle. Samoin tulee toimia, mikäli epäilet, että henkilötietoja on jostakin syystä joutunut vääriin käsiin.

 

Kielipankin tietosuojakäytänteet

 

Viimeksi päivitetty 30.8.2021

Käsitellessään henkilötietoja rekisterinpitäjän lukuun Kielipankissa Helsingin yliopisto sitoutuu seuraaviin periaatteisiin:

 • Helsingin yliopisto käsittelee henkilötietoja ainoastaan rekisterinpitäjän antamien dokumentoitujen ohjeiden mukaisesti.
 • Helsingin yliopisto varmistaa, että sen alaisuudessa toimivat henkilöt, joilla on oikeus käsitellä henkilötietoja, ovat salassapitovelvollisuuden alaisia.
 • Helsingin yliopisto toteuttaa kaikki käsittelyn turvallisuuden edellyttämät toimenpiteet.
 • Helsingin yliopisto noudattaa toisen henkilötietojen käsittelijän käyttöön liittyviä edellytyksiä.
 • Helsingin yliopisto auttaa mahdollisuuksien mukaan rekisterinpitäjää asianmukaisilla teknisillä ja organisatorisilla toimenpiteillä vastaamaan pyyntöihin, jotka koskevat rekisteröidyn oikeuksien käyttämistä.
 • Helsingin yliopisto auttaa rekisterinpitäjää varmistamaan, että henkilötietojen turvallisuuteen sekä tietosuojaa koskevaan vaikutustenarviointiin ja ennakkokuulemiseen liittyviä velvollisuuksia on noudatettu.
 • Palvelun loputtua Helsingin yliopisto rekisterinpitäjän ohjeiden mukaisesti tuhoaa kaikki henkilötiedot tai palauttaa ne rekisterinpitäjälle, ja tuhoaa mahdolliset tietojen jäljennökset, ellei niiden säilyttämiseen ole lainsäädännöllistä velvollisuutta.
 • Helsingin yliopisto saattaa rekisterinpitäjän saataville kaikki tiedot, jotka ovat tarpeen henkilötietojen käsittelijää koskevien velvollisuuksien noudattamisen osoittamista varten.
 • Helsingin yliopisto sallii rekisterinpitäjän tai muun rekisterinpitäjän valtuuttaman auditoijan suorittamat auditoinnit, kuten tarkastukset, sekä osallistuu niihin.

 

Kontaktinformation

Språkbankens tekniskt underhåll
kielipankki (ät) csc.fi
tel. 09 4572001

Korpusar och webservice
fin-clarin (ät) helsinki.fi
tel. 029 4129317