Kielipankin yleiset käyttöehdot

In English

Johdanto

Kielipankin sisältöjen säilytyspalveluita tarjoaa CSC – Tieteen tietotekniikan keskus, Keilaranta 14, Espoo, josta käytetään jäljempänä tässä sopimuksessa nimitystä “CLARIN-keskus”. CLARIN-keskuksen tarjoamista palveluista käytetään jäljempänä nimitystä ”CLARIN-palvelut”. CLARINin tehtävänä on tarjota mahdollisimman laaja pääsy eri puolilla Eurooppaa sijaitseviin kielivaroihin. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi asetamme tässä sopimuksessa muutamia perussääntöjä. Käyttämällä ja vastaanottamalla CLARIN-palveluita sitoudut noudattamaan alla olevia käyttöehtoja, joita voidaan 9. kohdan mukaisesti päivittää.

Käyttöehdot

1. Keskeiset termit

1.1 Tällä sopimuksella ja siinä määriteltävillä käyttöehdoilla, jotka sisältyvät CLARINin loppukäyttäjän lisensseihin, säädellään pääsyä CLARIN-palveluihin sekä CLARIN-palveluiden käyttöä. Haluamme erityisesti kiinnittää käyttäjän huomion niihin lisäehtoihin, jotka rajoittavat pääsyä tiettyihin kielivaraluokkiin.

1.2 CLARIN-palvelun käyttäminen paikallisen identiteetintarjoajan (esim. yliopiston tai vastaavan organisaation) myöntämän käyttäjätunnuksen avulla on merkki siitä, että käyttäjä on hyväksynyt käyttöehdot ja sitoutuu noudattamaan niitä.

2. Määritelmät

2.1 Kaikkia tässä sopimuksessa mainittuja käsitteitä käytetään niiden tässä annetussa merkityksessä, ellei niitä erikseen määritellä toisin. Seuraavat käsitteet saavat niiden kohdalla mainitun merkityksen:

“Valtuutettu käyttö” tarkoittaa sellaisen käyttäjän käyttöä, joka pääsee CLARIN-palveluun kansalliselta identiteetintarjoajalta saadun käyttäjätunnuksen avulla.

“Akateeminen käyttö” tarkoittaa sellaisen käyttäjän käyttöä, joka täyttää kansallisten identiteetintarjoajien asettamat ja CLARIN ERICin määrittelemät akateemisen käyttäjän kriteerit.

”Epäkaupallinen käyttö” tarkoittaa sellaista käyttöä, joka ei tuota tuloja tai jonka tavoitteena ei ole tulonhankkimisen edistäminen.

“Käyttäjätunnus” tarkoittaa paikallisen identiteetintarjoajan tai A- tai B-tason CLARIN-keskuksen myöntämää käyttäjätunnusta.

3. Pääsy CLARIN-palveluihin

3.1 CLARIN myöntää käyttäjälle rajoitetun, ei-yksinomaisen ja ei-siirrettävän lisenssin hyödyntää ja käyttää CLARIN-kielivaroja valitun käyttäjätunnuksen avulla tämän sopimuksen ehtojen mukaisesti.

3.2 CLARIN voi rajoittaa pääsyä tiettyihin ominaisuuksiin ja tietokantoihin.

3.3 Käyttäjä on vastuussa valitun käyttäjätunnuksen avulla tapahtuvasta pääsystä CLARIN-palveluihin riippumatta siitä, onko käyttäjä tietoinen tällaisesta pääsystä ja käytöstä. CLARIN pidättää oikeuden sulkea käyttäjätunnus ilman erillistä ilmoitusta.

3.4 Käyttäjä ymmärtää ja hyväksyy, että käyttäjätunnus on tarkoitettu yksinomaan hänen käyttöönsä ja että sen avulla tapahtuva kolmannen osapuolen pääsyn salliminen CLARIN-palveluun on kielletty.

3.5 Sisältötyypit

CLARIN tarjoaa sisältöjä kolmessa eri pääkategoriassa:

 • Julkinen sisältö (PUB)
 • Akateeminen sisältö (ACA)
 • Rajoitettu sisältö (RES)

Käyttäjä ymmärtää ja hyväksyy, että pääsyä voidaan sisällöstä riippuen rajoittaa tämän luokituksen ja käyttäjätunnuksen perusteella. CLARIN voi myös vaatia ylimääräisen lisenssin tai lisäkäyttöehtojen hyväksymistä akateemisen tai rajoitetun sisällön kohdalla. Käyttäjä sitoutuu käyttämään sisältöä siihen liittyvien käyttöehtojen mukaisesti.

3.6 Alaluokat

Tarjottu sisältö voi kuulua tiettyihin, alla luetelluilla nimikkeillä merkittyihin alaluokkiin:

Tunnistamiseen ja pääsyyn liittyvät ehdot

 • ID: Käyttäjän on tunnistauduttava.
 • AFFIL=x: Käyttäjän on kuuluttava tiettyyn yhteisöön päästäkseen käyttämään kielivaraa. Yhteisö voi olla esim. tutkimusyhteisö jonkin yliopiston tai tutkimuslaitoksen kautta (x=EDU) tai yleisesti kielen tai kieliteknologian tutkijat (x=META).
 • PERM: Käyttäjälle voidaan myöntää pääsy kielivaraan vain tapauskohtaisesti, esimerkiksi tutkimussuunnitelman perusteella tai maksusta.
 • FF: Kielivaran käyttämisestä peritään maksu.
 • PLAN: Oikeudenhaltija edellyttää tutkimussuunnitelmaa ennen pääsyn myöntämistä.
 • Yleiset käyttöehdot
 • BY: Kielivaran tekijä(t) on mainittava.
 • NC: Kielivara on saatavilla vain ei-kaupallisiin tarkoituksiin.
 • INF: Mikäli kielivarasta syntyy julkaisu, siitä pitää tiedottaa kielivaran oikeudenhaltijalle.
 • LOC: Kielivaran käyttö on sallittu ainoastaan tietyssä sijaintipaikassa, keskuksessa tai palvelussa.
 • LRT: Kielivaraa saa käyttää ainoastaan kielentutkimukseen ja kieliteknologiseen kehitystyöhön.
 • PRIV: Kielivara sisältää henkilötietoja.

Levittämiseen liittyvät ehdot

 • NORED: Kopioita ei saa levittää.
 • DEP: Kielivaran muokattuja versioita voidaan levittää CLARIN-palvelun kautta sopimalla asiasta erikseen CLARINin kanssa.
 • SA: Käyttäjä saa levittää muutettua tai yhteenliitettyä kielivaraa ainoastaan samoilla ehdoilla kuin alkuperäistä kielivaraa.
 • ND: Kielivarasta tehtyjen johdannaisten tai alkuperäisen kielivaran osia sisältävien uusien teosten levittäminen on kielletty.

Muut käyttöehdot

 • *: Kielivaraan liittyy muita erikoisehtoja, joihin käyttäjän on kiinnitettävä huomiota.

Käyttäjä sitoutuu noudattamaan näitä vaatimuksia.

3.7 Sisällölle ominaiset lisenssit

Edellä mainittujen kategorioiden lisäksi joillakin sisällöillä on oma lisenssi (esimerkiksi Creative Commons -lisenssi), joka voi sisältää ylimääräisiä rajoituksia ja vaatimuksia. Käyttäjä sitoutuu noudattamaan näitä rajoituksia ja vaatimuksia.

4. Tutkimusetiikka

Käyttäjä sitoutuu noudattamaan tutkimusetiikan suhteen hyvää tieteellistä käytäntöä. Tämä tarkoittaa muun muassa kollegojen, sidosryhmien, asiakkaiden, hankkijoiden ja yleisön kunnioittavaa ja ammattitaitoista kohtelua, luottamuksellisuuden asianmukaista huomioimista, kulttuurierojen kunnioittamista sekä avointen ja selkeiden suhteiden ylläpitoa hallituksen, yleisön, yksityisen sektorin ja muiden rahoittajien kanssa.

5. Palvelujen saatavuus

CLARIN ei ole vastuussa CLARIN-palvelun palvelujen, ohjelmistojen tai muun sisällön saatavuudesta, ajantasaisuudesta, turvallisuudesta tai luotettavuudesta. CLARIN pidättää oikeuden muuttaa, keskeyttää tai lakkauttaa palvelut tai pääsyn palveluihin ilman erillistä ilmoitusta milloin tahansa ja ilman mitään velvollisuuksia käyttäjää kohtaan.

6. Sovellettava laki ja koko sopimus

Näitä ehtoja säätelevät Suomen lait riippumatta niistä lainvalintasäännöistä, joiden mukaan on sovellettava toisen toimivallan lakeja. Kielipankkiin liittyvissä tai käyttäjän Kielipankin käyttöön tai sen arvosteluun liittyvissä riitatilanteissa käyttäjä sitoutuu Espoon käräjäoikeuden yksinomaiseen toimivaltaan. CLARINilla on kuitenkin oikeus käyttää toisen toimivallan lakeja saadakseen aikaan Kielipankin väärinkäyttöä koskevia kieltotoimia.

Nämä käyttöehdot muodostavat tästä lähtien koko kyseistä asiaa koskevan, osapuolten välillä solmitun sopimuksen ja korvaavat kaikki aiemmat tai samanaikaiset kirjalliset tai suulliset kyseistä asiaa koskevat sopimukset. Mikäli toimivaltainen tuomioistuin mistä tahansa syystä toteaa, että näiden käyttöehtojen jotakin säännöstä tai osaa ei voida panna täytäntöön, loput käyttöehdoista jäävät edelleen voimaan.

7. Tietosuoja ja yksityisyys

Käyttäjä sitoutuu noudattamaan CLARIN-palvelun tietosuojapolitiikkaa.

8. Käyttäjätilastot ja automatisoitu haku

CLARIN ylläpitää käyttötilastoja mitatakseen käyttäjäkuntaa sekä muuta sisällöntuottajien ja tutkijoiden CLARIN-palveluihin kohdistuvaa käyttöä. On CLARINin toimintatapojen vastaista käyttää CLARIN-palvelua suoraan tai epäsuoraan tavalla, jolla pyritään vaikuttamaan lataamista ja muuta käyttöä koskeviin tilastoihin, tai kannustaa muita tällaiseen käyttöön. Osana yleistä oikeuttaan evätä tai lopettaa palvelu ja poistaa tai muokata CLARIN-palvelun sisältöjä CLARIN pidättää oikeuden oman harkintansa mukaan rajoittaa pääsyä, poistaa sisältöä ja korjata käyttötilastoja reagoidakseen sellaiseen toimintaan, jolla näyttää olevan edellä mainittu vaikutus.

9. Muutokset

9.1 Jos näitä käyttöehtoja muutetaan oikeudellisista, hallinnollisista tai muista syistä, CLARIN-keskus ilmoittaa näistä muutoksista käyttäjille julkaisemalla asiaankuuluvat tiedot CLARIN-keskuksen verkkosivuilla kohtuullisen ajan kuluessa.

9.2 Mikäli käyttäjä jatkaa palvelujen käyttöä sen jälkeen, kun hänelle on asianmukaisesti ilmoitettu käyttöehtojen muuttumisesta, hänen katsotaan suostuneen uusiin käyttöehtoihin.

10. Palvelun lopettaminen

Jos käyttäjä rikkoo tämän sopimuksen kirjainta tai henkeä tai muutoin aiheuttaa CLARINille mahdollisia oikeudellisia seuraamuksia tai riskin niiden kohteeksi joutumisesta, CLARIN voi lopettaa CLARIN-palvelun tarjoamisen käyttäjälle kokonaan tai osittain. CLARIN ilmoittaa tästä asiasta käyttäjälle seuraavan kerran kun hän yrittää päästä CLARIN-palveluun.