Kielipankin yleiset käyttöehdot

In English

Päivitetty viimeksi: 2022-02-10

Johdanto

Kielipankki on suomalaisen FIN-CLARIN-konsortion ylläpitämä palvelukeskus, jossa säilytetään erilaisia digitaalisia aineistoja ja työkaluja ja välitetään niitä edelleen etenkin tutkijoiden käyttöön. FIN-CLARIN-konsortiota edustaa Helsingin yliopisto (y-tunnus 0313471-7, osoite Yliopistonkatu 3 / PL 4, 00014 Helsinki), joka myös vastaa aineistojen hankinnasta Kielipankkiin. Kielipankin sisältöjen säilytyspalveluita tarjoaa CSC – Tieteen tietotekniikan keskus, Keilaranta 14, Espoo, josta käytetään jäljempänä nimitystä ”Suomen CLARIN B-keskus”. Suomen CLARIN B-keskuksen ja muiden maiden CLARIN-keskusten tarjoamista palveluista käytetään jäljempänä nimitystä ”CLARIN-palvelut”.

FIN-CLARIN on kansainvälisen CLARIN ERIC –tutkimusinfrastruktuurin osa. Jäljempänä ”CLARIN”:ia edustaa FIN-CLARIN. CLARINin tehtävänä on tarjota mahdollisimman laaja pääsy eri puolilla Eurooppaa sijaitseviin tutkimusaineistoihin ja työkaluihin. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi asetamme tässä sopimuksessa muutamia perussääntöjä.

Käyttämällä ja vastaanottamalla CLARIN-palveluita käyttäjä sitoutuu noudattamaan alla olevia käyttöehtoja (jäljempänä ”Sopimus”), joita voidaan 9. kohdan mukaisesti päivittää. Näiden käyttöehtojen lisäksi käyttäjän on noudatettava CSC:n tutkimuksen ja opetuksen palvelujen yleisiä käyttöehtoja.

Käyttöehdot

1. Sopimuksen kohde

1.1 Tällä Sopimuksella ja siinä määriteltävillä käyttöehdoilla, jotka sisältyvät CLARINin loppukäyttäjän lisensseihin, säädellään pääsyä CLARIN-palveluihin sekä CLARIN-palveluiden käyttöä. Haluamme erityisesti kiinnittää käyttäjän huomion niihin lisäehtoihin, jotka rajoittavat pääsyä tiettyihin aineistoluokkiin.

1.2 CLARIN-palvelun käyttäminen paikallisen identiteetintarjoajan (esim. yliopiston tai vastaavan organisaation) myöntämän käyttäjätunnuksen avulla on merkki siitä, että käyttäjä on hyväksynyt käyttöehdot ja sitoutuu noudattamaan niitä.

2. Määritelmät

2.1 Kaikkia tässä Sopimuksessa mainittuja käsitteitä käytetään niiden tässä annetussa merkityksessä, ellei niitä erikseen määritellä toisin. Seuraavat käsitteet saavat niiden kohdalla mainitun merkityksen:

”Valtuutettu käyttö” tarkoittaa sellaisen käyttäjän käyttöä, joka pääsee CLARIN-palveluun kansalliselta identiteetintarjoajalta saadun käyttäjätunnuksen avulla.

”Akateeminen käyttö” tarkoittaa sellaisen käyttäjän käyttöä, joka täyttää kansallisten identiteetintarjoajien asettamat ja CLARINin määrittelemät akateemisen käyttäjän kriteerit.

”Epäkaupallinen käyttö” tarkoittaa sellaista käyttöä, joka ei tuota tuloja tai jonka tavoitteena ei ole tulonhankkimisen edistäminen.

”Käyttäjätunnus” tarkoittaa paikallisen identiteetintarjoajan tai A- tai B-tason CLARIN-keskuksen myöntämää käyttäjätunnusta.

3. Pääsy CLARIN-palveluihin

3.1 CLARIN myöntää käyttäjälle rajoitetun, ei-yksinomaisen ja ei-siirrettävän lisenssin hyödyntää ja käyttää CLARIN-aineistoja valitun käyttäjätunnuksen avulla tämän Sopimuksen ehtojen mukaisesti.

3.2 CLARIN voi rajoittaa pääsyä tiettyihin ominaisuuksiin ja tietokantoihin.

3.3 Käyttäjä on vastuussa valitun Käyttäjätunnuksen avulla tapahtuvasta pääsystä CLARIN-palveluihin riippumatta siitä, onko käyttäjä tietoinen tällaisesta pääsystä ja käytöstä. CLARIN pidättää oikeuden sulkea Käyttäjätunnus ilman erillistä ilmoitusta.

3.4 Käyttäjä ymmärtää ja hyväksyy, että Käyttäjätunnus on tarkoitettu yksinomaan hänen käyttöönsä ja että sen avulla tapahtuva kolmannen osapuolen pääsyn salliminen CLARIN-palveluihin on kielletty.

3.5 Sisältötyypit

CLARIN tarjoaa sisältöjä kolmessa eri pääkategoriassa:

 • Julkinen sisältö (PUB)
 • Akateeminen sisältö (ACA)
 • Rajoitettu sisältö (RES)

Käyttäjä ymmärtää ja hyväksyy, että pääsyä voidaan sisällöstä riippuen rajoittaa tämän luokituksen ja käyttäjätunnuksen perusteella. CLARIN voi myös vaatia ylimääräisen lisenssin tai lisäkäyttöehtojen hyväksymistä akateemisen tai rajoitetun sisällön kohdalla. Käyttäjä sitoutuu käyttämään sisältöä siihen liittyvien käyttöehtojen mukaisesti.

3.6 Alaluokat

Tarjottu sisältö voi kuulua tiettyihin, alla luetelluilla nimikkeillä merkittyihin alaluokkiin:

Tunnistamiseen ja pääsyyn liittyvät ehdot

 • ID: Käyttäjän on tunnistauduttava.
 • AFFIL=x: Käyttäjän on kuuluttava tiettyyn yhteisöön päästäkseen käyttämään aineistoa. Yhteisö voi olla esim. tutkimusyhteisö jonkin yliopiston tai tutkimuslaitoksen kautta (x=EDU) tai yleisesti kielen tai kieliteknologian tutkijat (x=META).
 • PERM: Käyttäjälle voidaan myöntää pääsy aineistoon vain tapauskohtaisesti, esimerkiksi tutkimussuunnitelman perusteella tai maksusta.
 • FF: Aineiston käyttämisestä peritään maksu.
 • PLAN: Käyttäjän on esitettävä tutkimussuunnitelma ennen lisenssin myöntämistä. Käyttäjä saa käyttää aineistoa vain tutkimussuunnitelman mukaiseen tarkoitukseen.

Käyttöön liittyvät ehdot

 • BY: Aineiston tekijä(t) on mainittava käytön yhteydessä.
 • NC: Aineistoa ei saa käyttää ansiotarkoituksessa. Business Finlandin, Suomen Akatemian tai muut vastaavat tutkimushankkeet eivät ole ansiokäyttöä, vaikka rahoituksessa olisi mukana myös yrityksiltä saatava rahoitusosuus.
 • INF: Mikäli aineistosta syntyy julkaisu, käyttäjän on ilmoitettava siitä aineiston oikeudenhaltijalle.
 • LOC: Aineiston käyttö on sallittu ainoastaan tietyssä sijaintipaikassa, keskuksessa tai palvelussa.
 • LRT: Aineistoa saa käyttää ainoastaan kielentutkimukseen ja kieliteknologiseen kehitystyöhön.
 • PRIV: Aineisto sisältää henkilötietoja, joiden käsittelyssä käyttäjän on noudatettava aineistokohtaisia tietosuojaehtoja. Käyttäjä saa käsitellä aineiston sisältämiä henkilötietoja vain niin kauan kuin sillä on käsittelyyn lainmukainen peruste, minkä jälkeen henkilötiedot on poistettava.

Välittämiseen liittyvät ehdot

 • NORED: Aineistoa ei saa luovuttaa kolmansille osapuolille. Aineistoa saa kuitenkin luovuttaa alihankkijoille, joiden kanssa on tehty asianmukaiset sopimukset alihankittavasta palvelusta sekä henkilötietojen käsittelystä. Alihankkijat saavat käyttää aineistoa ainoastaan palvelun suorittamista varten.
 • DEP: Aineiston muokattuja versioita voidaan saattaa saataviin CLARIN-palvelun kautta sopimalla asiasta erikseen CLARINin kanssa.
 • SA: Käyttäjä saa levittää muutettua tai yhteenliitettyä aineistoa ainoastaan samoilla ehdoilla kuin alkuperäistä aineistoa.
 • ND: Käyttäjä ei saa jakaa eteenpäin johdannaisteoksia eli teoksia, joissa on mukana tekijänoikeuksien suojaamia alkuperäisen teoksen osia.

Muut käyttöehdot

 • *: Aineistoon liittyy muita erikoisehtoja, joihin käyttäjän on kiinnitettävä huomiota.

Käyttäjä sitoutuu noudattamaan näitä vaatimuksia.

3.7 Sisällölle ominaiset lisenssit

Edellä mainittujen kategorioiden lisäksi joillakin sisällöillä on oma lisenssi (esimerkiksi Creative Commons -lisenssi), joka voi sisältää ylimääräisiä rajoituksia ja vaatimuksia. Käyttäjä sitoutuu noudattamaan näitä rajoituksia ja vaatimuksia.

4. Tutkimusetiikka

Käyttäjä sitoutuu noudattamaan tutkimusetiikan suhteen hyvää tieteellistä käytäntöä. Tämä tarkoittaa muun muassa kollegojen, sidosryhmien, asiakkaiden, hankkijoiden ja yleisön kunnioittavaa ja ammattitaitoista kohtelua, luottamuksellisuuden asianmukaista huomioimista, kulttuurierojen kunnioittamista sekä avointen ja selkeiden suhteiden ylläpitoa hallituksen, yleisön, yksityisen sektorin ja muiden rahoittajien kanssa.

5. Palvelujen saatavuus

CLARIN ei ole vastuussa CLARIN-palveluiden kautta tarjottujen palvelujen, ohjelmistojen tai muun sisällön saatavuudesta, ajantasaisuudesta, turvallisuudesta tai luotettavuudesta. CLARIN pidättää oikeuden muuttaa, keskeyttää tai lakkauttaa palvelut tai pääsyn palveluihin ilman erillistä ilmoitusta milloin tahansa ja ilman mitään velvollisuuksia käyttäjää kohtaan.

6. Sovellettava laki

Näitä ehtoja säätelevät Suomen lait riippumatta niistä lainvalintasäännöistä, joiden mukaan on sovellettava toisen toimivallan lakeja. Kielipankkiin liittyvissä tai käyttäjän Kielipankin käyttöön tai sen arvosteluun liittyvissä riitatilanteissa käyttäjä sitoutuu Helsingin käräjäoikeuden yksinomaiseen toimivaltaan. CLARINilla on kuitenkin oikeus käyttää toisen toimivallan lakeja saadakseen aikaan Kielipankin väärinkäyttöä koskevia kieltotoimia.

Mikäli toimivaltainen tuomioistuin mistä tahansa syystä toteaa, että näiden käyttöehtojen jotakin säännöstä tai osaa ei voida panna täytäntöön, loput käyttöehdoista jäävät edelleen voimaan.

7. Tietosuoja ja yksityisyys

Käyttäjä sitoutuu noudattamaan Kielipankin tietosuojakäytänteitä.

8. Käyttäjätilastot ja automatisoitu haku

CLARIN ylläpitää käyttötilastoja mitatakseen käyttäjäkuntaa sekä muuta sisällöntuottajien ja tutkijoiden CLARIN-palveluihin kohdistuvaa käyttöä. On CLARINin toimintatapojen vastaista käyttää CLARIN-palvelua suoraan tai epäsuoraan tavalla, jolla pyritään vaikuttamaan lataamista ja muuta käyttöä koskeviin tilastoihin, tai kannustaa muita tällaiseen käyttöön. Osana yleistä oikeuttaan evätä tai lopettaa palvelu ja poistaa tai muokata CLARIN-palvelun sisältöjä CLARIN pidättää oikeuden oman harkintansa mukaan rajoittaa pääsyä, poistaa sisältöä ja korjata käyttötilastoja reagoidakseen sellaiseen toimintaan, jolla näyttää olevan edellä mainittu vaikutus.

9. Muutokset

9.1 Jos näitä käyttöehtoja muutetaan oikeudellisista, hallinnollisista tai muista syistä, CLARIN ilmoittaa näistä muutoksista käyttäjille julkaisemalla asiaankuuluvat tiedot Kielipankin verkkosivuilla kohtuullisen ajan kuluessa.

9.2 Mikäli käyttäjä jatkaa palvelujen käyttöä sen jälkeen, kun hänelle on asianmukaisesti ilmoitettu käyttöehtojen muuttumisesta, hänen katsotaan suostuneen uusiin käyttöehtoihin.

10. Palvelun lopettaminen

Jos käyttäjä rikkoo tämän Sopimuksen kirjainta tai henkeä tai muutoin aiheuttaa CLARINille mahdollisia oikeudellisia seuraamuksia tai riskin niiden kohteeksi joutumisesta, CLARIN voi lopettaa CLARIN-palvelun tarjoamisen käyttäjälle kokonaan tai osittain. CLARIN ilmoittaa tästä asiasta käyttäjälle seuraavan kerran kun hän yrittää päästä CLARIN-palveluun.

Hae Kielipankki-portaalista:
Lotta Leiwo
Kuukauden tutkija: Lotta Leiwo

 

Tulevat tapahtumat


Yhteystiedot

Kielipankin tekninen ylläpito:
kielipankki (ät) csc.fi
p. 09 4572001

Aineistoihin ja muuhun sisältöön liittyvät asiat:
fin-clarin (ät) helsinki.fi
p. 029 4129317

Tarkemmat yhteystiedot