In English

Tietosuojaseloste

Tämä tietosuojaseloste koostuu Kielipankin yleisiä tietoja sisältävästä pääsivusta ja asiakasryhmittäisistä tai palvelukohtaisista alasivuista. Sivujen tarkoituksena on kertoa sinulle miten ja miksi henkilötietojasi käsitellään Kielipankissa.

Yleistä

Kielipankissa käsiteltävät henkilötiedot jakautuvat kolmeen pääryhmään: erilaisten automaattisten palveluiden käyttämiseen tarvittaviin henkilötietoihin, asiakaspalvelun yhteydessä tallennettuihin henkilötietoihin sekä Kielipankissa säilytettävien aineistojen sisältämiin henkilötietoihin.

Ellei jonkin henkilötietoryhmän kohdalla toisin mainita, Kielipankissa käsiteltävien henkilötietojen rekisterinpitäjänä toimii Helsingin yliopisto:

Helsingin yliopisto
PL 3
00014 HELSINGIN YLIOPISTO

Puhelinvaihde: 02941 911
Tietosuojavastaavan yhteystiedot: tietosuoja@helsinki.fi
Palveluosoite: fin-clarin@helsinki.fi

Kielipankki käyttää Google Analyticsiä sekä omia evästeitään kerätäkseen käyttötietoja verkkosivuistaan ja muista palveluistaan. Kerättyjä tietoja käytetään Kielipankin palveluiden parantamiseksi. CSC – Tieteen Tietotekniikan keskus Oy toimii henkilötietojen käsittelijänä rekisterinpitäjän lukuun. Käyttämällä ja vastaanottamalla Kielipankin palveluita käyttäjät sitoutuvat noudattamaan Kielipankin yleisiä käyttöehtoja.

Kielipankki noudattaa Code of Conduct for Service Providersia.

Palvelukohtaiset kuvaukset käsiteltävistä henkilötiedoista

Kielipankissa säilytettävien aineistojen sisältämät henkilötiedot

Aineistojen sisältämien henkilötietojen osalta Kielipankki ja CSC toimivat lähtökohtaisesti henkilötietojen käsittelijänä erillisen rekisterinpitäjän lukuun. Kielipankki kuitenkin vastaa myös aineistoja koskeviin kysymyksiin ja välittää tarvittaessa kysymyksesi aineistojen rekisterinpitäjille. Lisätietoa:

Mitä oi­keuk­sia si­nul­la on?

Tietosuojavaltuutetun toimiston sivun rekisteröityjen oikeuksista eri tilanteista löydät täältä: https://tietosuoja.fi/rekisteroidyn-oikeudet-eri-tilanteissa.

Oi­keus hen­ki­lö­tie­to­jen tar­kas­ta­mi­seen ja oi­kai­suun

 • Sinulla on oikeus saada tietää, käsitteleekö Kielipankki sinuun liittyviä henkilötietoja. Lisäksi sinulla on oikeus tietää, mitä sinuun liittyviä henkilötietoja käsitellään.
 • Jos käsiteltävissä henkilötiedoissasi on epätarkkuuksia tai virheitä, sinulla on oikeus pyytää niiden oikaisua tai täydennystä.

Oi­keus suos­tu­muk­sen pe­ruut­ta­mi­seen

Jos Kielipankki käsittelee henkilötietojasi antamasi suostumuksen perusteella, sinulla on oikeus peruuttaa tällainen antamasi suostumus.

 • Suostumuksen peruuttaminen ei vaikuta suostumuksen perusteella ennen sen peruuttamista suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen.
 • Suostumuksen peruuttaminen tehdään ensisijaisesti sille taholle, jolle suostumus on annettu.

Oi­keus tie­to­jen pois­ta­mi­seen

Sinulla on oikeus vaatia henkilötietojesi poistamista seuraavissa tapauksissa:

 • Henkilötietoja ei enää tarvita niihin tarkoituksiin, joita varten ne kerättiin tai joita varten niitä muutoin käsiteltiin.
 • Peruutat suostumuksen, johon käsittely on perustunut, eikä käsittelyyn ole muuta laillista perustetta.
 • Vastustat käsittelyä (kuvaus vastustamisoikeudesta on alempana) eikä käsittelyyn ole olemassa perusteltua syytä.
 • Henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti; tai
 • henkilötiedot on poistettava unionin oikeuteen tai jäsenvaltion lainsäädäntöön perustuvan rekisterinpitäjään sovellettavan lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi.

Oikeutta tietojen poistamiseen ei ole, jos henkilötietojen käsittely on tarpeen yliopiston lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi tai jos käsittely tapahtuu yleistä etua koskevan tehtävän suorittamista tai yliopistolle kuuluvan julkisen vallan käyttämistä varten. Oikeutta ei siten lähtökohtaisesti sovelleta yliopiston henkilörekistereihin liittyen. Tietojen säilyttämisessä ja poistamisessa noudatetaan yliopiston arkistonmuodostussuunnitelmia ja lainsäädännön velvoittamia tietojen säilytysaikoja.

Oikeutta tietojen poistamiseen ei myöskään ole, jos tietojen poistaminen estää tai vaikeuttaa suuresti käsittelyn tarkoituksen toteutumista tieteellisessä tutkimuksessa.

Oi­keus kä­sit­te­lyn ra­joit­ta­mi­seen

Sinulla on oikeus henkilötietojesi käsittelyn rajoittamiseen, jos kyseessä on jokin seuraavista olosuhteista:

 • Kiistät henkilötietojen paikkansapitävyyden, jolloin käsittelyä rajoitetaan ajaksi, jonka kuluessa yliopisto voi varmistaa niiden paikkansapitävyyden
 • Käsittely on lainvastaista ja vastustat henkilötietojen poistamista ja vaadit sen sijaan niiden käytön rajoittamista
 • Yliopisto ei enää tarvitse kyseisiä henkilötietoja käsittelyn tarkoituksiin, mutta sinä tarvitset niitä oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi
 • Olet vastustanut henkilötietojen käsittelyä (ks. tarkemmin alla) odotettaessa sen todentamista, syrjäyttävätkö rekisterinpitäjän oikeutetut perusteet rekisteröidyn perusteet.

Oi­keus siir­tää tie­dot jär­jes­tel­mäs­tä toi­seen

Sinulla on oikeus saada yliopistolle toimittamasi henkilötiedot jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa, ja oikeus siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle yliopiston estämättä, jos käsittelyn oikeusperuste on suostumus tai sopimus, ja käsittely suoritetaan automaattisesti.

 • Kun käytät oikeuttasi siirtää tiedot järjestelmästä toiseen, sinulla on oikeus saada henkilötiedot siirrettyä suoraan rekisterinpitäjältä toiselle, jos se on teknisesti mahdollista.
 • Oikeus ei koske sellaista henkilötiedon käsittelyä, joka on tarpeen yleistä etua koskevan tehtävän suorittamiseksi tai rekisterinpitäjälle kuuluvan lakisääteisen velvoitteen täyttämiseksi. Oikeutta ei siten lähtökohtaisesti sovelleta yliopiston henkilörekistereihin liittyen.

Oi­keus vas­tus­taa hen­ki­lö­tie­to­jen kä­sit­te­lyä

Sinulla on henkilökohtaiseen, erityiseen tilanteeseen liittyvällä perusteella oikeus vastustaa henkilötietojesi käsittelyä silloin, kun käsittelyn oikeusperuste on yleistä etua koskevan tehtävän suorittaminen, julkisen vallan käyttäminen tai oikeutettu etu. Tässä tapauksessa tietojasi voidaan käsitellä edelleen vain, jos käsittelyyn on olemassa huomattavan tärkeä ja perusteltu syy, joka voidaan osoittaa.

Oi­keus teh­dä va­li­tus val­von­ta­vi­ran­omai­sel­le

Sinulla on oikeus saattaa yliopiston toiminnan lainmukaisuus Tietosuojavaltuutetun arvioitavaksi.

Yhteys­tiedot

Tietosuojavaltuutetun toimisto

Käyntiosoite: : Lintulahdenkuja 4, 00530 Helsinki
Postiosoite: PL 800, 00531 Helsinki
Vaihde: 029 56 66700
Faksi: 029 56 66735
Sähköpostitietosuoja@om.fi

Hae Kielipankki-portaalista:
Heidi Niva
Kuukauden tutkija: Heidi Niva

 

Tulevat tapahtumat


Yhteystiedot

Kielipankin tekninen ylläpito:
kielipankki (ät) csc.fi
p. 09 4572001

Aineistoihin ja muuhun sisältöön liittyvät asiat:
fin-clarin (ät) helsinki.fi
p. 029 4129317

Tarkemmat yhteystiedot