Alla oleva teksti oli saatavilla alkuperäisen Lahjoita puhetta -palvelun selainversiossa, valikon kohdassa Tietosuoja. Alkuperäinen palvelu on poistettu käytöstä 6.3.2024, jolloin teksti on julkaistu uudelleen tällä sivulla.


Tietosuoja

Lahjoita puhetta toteutetaan Helsingin yliopiston (HY) ja Yleisradio Oy:n (Yle) yhteistyönä. Valtion kehitysyhtiö Vake Oy (Vake, nyk. Ilmastorahasto) oli mukana käynnistämässä hanketta vuonna 2020. HY ja Yle ovat yhdessä vastuussa puheen keräämisestä, Helsingin yliopisto on vastuullinen taho lahjoitetun puheen tallentamisen ja jakamisen osalta ja Yle sovelluksen käytöstä kerättävän teknisen tiedon osalta. Mukana ollessaan myös Vake oli vastuussa puheen keräämisestä yhdessä Ylen ja Helsingin yliopiston kanssa. Jatkossa HY voi siirtää puheaineiston kokonaisuudessaan jollekin toiselle organisaatiolle ja aineistoa voidaan antaa muiden käyttöön myös kaupallisesti tässä esitettyjä sääntöjä noudattaen.

Puhujalla voi olla tekijänoikeuslain mukaisia tai muita oikeuksia lahjoittamaansa puheeseen. Puhuja antaa Helsingin yliopistolle nämä oikeutensa, siinä määrin kuin se on puhetta ymmärtävän tai tuottavan tekoälyn kehittämisen ja tutkimuksen tai kielentutkimuksen kannalta tarpeellista ja lain mukaan mahdollista.

Puheen lahjoittaminen ja henkilötietojen ilmoittaminen Lahjoita puhetta -kampanjassa on täysin vapaaehtoista. Lahjoitettu puhe ja muut siihen liittyvät tiedot sisältävät puhujan henkilötietoja. Niiden käsittelyssä noudatetaan Suomessa voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä, johon myös tällä sivulla annetut tiedot perustuvat.

Lahjoittamasi puheen poistaminen

Lahjoituksesi voit poistaa tietokannasta ottamalla yhteyttä osoitteeseen lahjoita-puhetta@kielipankki.fi ja kertomalla heille tunnisteesi sekä ilmaisemalla tahtosi poistaa lahjoituksesi tietokannasta.

Ota talteen selainkohtainen tunnisteesi:

[Alkuperäisen kampanjasovelluksen selainversiossa oli tässä kohtaa kirjaimista ja numeroista koostuva pitkä tunniste, jonka on voinut saada tietoonsa vain kyseisen laitteen käyttäjä. Vrt. kohta ”Omat oikeutesi”.]

Lahjoittamiseen liittyvien tietojen poistaminen selaimesta

Mikäli olet esimerkiksi yhteiskäyttöisellä koneella vaikkapa kirjastossa tai muuten haluat, ettei tämä käyttämäsi selain muista lahjoittamasi puheen määrää eikä tekemiäsi valintoja, voit poistaa tiedot selaimesta painamalla “Tyhjennä tiedot” -painiketta. Samalla vaihtuu selainkohtainen tunnisteesi, joten otathan nykyisen tunnisteesi talteen ennen tietojen tyhjentämistä!

Tietoa henkilötietojen käsittelystä

Lahjoita puhetta -kampanjan tuottamat aineistot sisältävät puhujien henkilötietoja. Näitä henkilötietoja käsitellään Suomessa voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti. Puheen lahjoittaminen ja henkilötietojen ilmoittaminen Lahjoita puhetta -kampanjassa on täysin vapaaehtoista.

Sinulla on oikeus saada tietää, mihin tarkoituksiin ja millä tavoilla käsittelemme henkilötietojasi. Pyrimme tällä kuvauksella tietosuojakäytännöistämme antamaan kattavan kuvan henkilötietojen käsittelystä Lahjoita puhetta -kampanjan tuottamien aineistojen osalta. Jos jokin osa tästä henkilötietojen käsittelystä jää kuitenkin epäselväksi, voit esittää meille käsittelyä koskevia tarkentavia kysymyksiä.

Rekisterinpitäjät

Rekisterinpitäjiä ovat Helsingin yliopisto, Yleisradio Oy ja helmikuuhun 2021 asti myös Valtion kehitysyhtiö Vake Oy (nyk. Ilmastorahasto).

Rekisterinpitäjien yhteystiedot

Mikäli sinulla on kysyttävää henkilötietojen käsittelystä Lahjoita puhetta -kampanjassa tai haluat käyttää rekisteröidyn oikeuksia, ota yhteyttä osoitteeseen lahjoita-puhetta@kielipankki.fi.

Rekisterinpitäjien tietosuojayhteyshenkilöiden tiedot:

Rekisterinpitäjien vastuut henkilötietojen käsittelyssä

Lahjoita puhetta -kampanjan ja puheen keräämisen ovat suunnitelleet yhdessä Helsingin yliopisto, Valtion kehitysyhtiö Vake Oy (nyk. Ilmastorahasto) ja Yleisradio. Toteuttajina olivat vuonna 2020 Helsingin yliopisto, Vake ja Yleisradio, ja helmikuusta 2021 alkaen Helsingin yliopisto ja Yleisradio. Nämä tahot ovat yleisen tietosuoja-asetuksen mukaan yhteisrekisterinpitäjiä aineiston keräämisen osalta mukanaolonsa ajalta.

Aineiston tallennuksen ja jakelun osalta Helsingin yliopisto on rekisterinpitäjä. Yle vastaa Lahjoita puhetta -sovelluksen julkaisusta ja sovelluksessa käytettävistä puhumiseen aktivoivista sisällöistä. Yle vastaa myös sovelluksen käytöstä kerättävän teknisen tiedon käsittelystä. Vaken vastuulla oli vuonna 2020 erityisesti Lahjoita puhetta -sovelluksen ja -sivuston toteutus yhteistyössä alihankkijansa kanssa. Helsingin yliopiston vastuulla on kerätyn aineiston säilyttäminen ja ylläpitäminen, luovuttaminen sen hyödyntäjille, kuten tutkijoille ja yrityksille, ja siitä tiedottaminen.

Kielipankkiin tallennettu aineisto

Kampanjan tuottama puheaineisto tallennetaan Helsingin yliopiston Kielipankkiin, josta aineistoa voidaan luovuttaa edelleen yrityksille ja muille organisaatioille tekoälyn tutkimusta ja kehitystä, kielen tutkimusta tai näihin liittyvää korkeakouluopetusta varten. Aineiston säilytyksestä ja käsittelystä Kielipankissa vastaa rekisterinpitäjänä Helsingin yliopisto. Jatkossa Helsingin yliopisto voi myös siirtää puheaineiston kokonaisuudessaan jollekin toiselle organisaatiolle, josta tulee omalta osaltaan rekisterinpitäjä ja joka voi myös maksua vastaan myydä aineiston käyttöoikeuksia puhetta ymmärtävien ja tuottavien sovellusten ja palveluiden kehitykseen.

Aineiston käyttö tekoälykehityksessä ja kielen tutkimuksessa

Lahjoita puhetta -kampanjassa kerättyä puheaineistoa voivat käyttää tekoälyn kehitykseen ja tutkimukseen sekä kielentutkimukseen kaupalliset yritykset ja tekoälykehittäjät sekä tieteellistä tutkimusta tekevät tutkijat, korkeakoulut ja tutkimuslaitokset. Lisäksi korkeakoulut voivat käyttää puheaineistoja näihin tarkoituksiin liittyvään opetukseen. Nämä yritykset tai muut organisaatiot ovat rekisterinpitäjinä vastuussa omasta tekoälykehityksestään, tutkimuksestaan tai opetuksestaan. Tietoa siitä, mille vastaanottajille puheaineistoa on luovutettu ja miten ne käsittelevät aineistoa, tulee olemaan saatavilla osoitteesta https://www.kielipankki.fi/lahjoita-puhetta/.

Miksi henkilötietoja käsitellään?

Henkilötietoja käsitellään puhetta ymmärtävien ja tuottavien sovellusten ja palveluiden kehitystä ja tutkimusta sekä kielentutkimusta ja näihin tarkoituksiin liittyvää korkeakouluopetusta varten.

Toimivan puheentunnistuksen kehittäminen edellyttää sitä, että aineistossa on mukana erilaisia puhujia. Puheen lahjoittajien taustatiedot ovat tarpeellisia sen varmistamiseksi, että esimerkiksi eri murrealueet, ikäryhmät ja eri äidinkieliset puhujat ovat aineistossa riittävästi edustettuina. Lisäksi taustatiedot ovat tärkeitä kielentutkijoille, sillä niiden avulla on mahdollista esimerkiksi kohdistaa tutkimus yksittäiseen alueeseen tai ikäryhmään kerrallaan, tutkia murteita tai vertailla eri-ikäisten ihmisten puheen ominaisuuksia. Taustatietojen avulla voidaan myös mukauttaa puhesovelluksia erilaisten ihmisten, esimerkiksi vanhusten, tarpeisiin.

Tekniset tiedot, kuten evästeet tai päätelaitetta koskevat tiedot, ovat tarpeen keräyksen teknistä toteuttamista ja palvelun käytön tilastointia varten. Lisäksi näillä tiedoilla mahdollistetaan rekisteröityjen oikeuksien käyttäminen, kuten poisto kielipankin tietokannasta.

Mitä henkilötietoja käsitellään?

Kampanjassa käsiteltäviä tietoja ovat käyttäjän tallentama äänitallenne, taustakysymyksiin annetut vastaukset, kuten äidinkieli, ikäryhmä, sukupuoli ja murretausta, äänitallenteelle annettava yksilöllinen tunniste sekä tallenteeseen liittyviä teknisiä tietoja, kuten äänityksen tallennusajankohta sekä selaimen ja käyttöjärjestelmän versiot.

Äänitallenteelle annettava yksilöllinen tunniste ja tekniset tiedot kerätään selainkäyttöliittymällä. Palvelun kehittämiseen tarvittava analytiikka hyödyntää evästeitä.

Mikä on käsittelyn oikeusperuste?

Henkilötietoja käsitellään rekisterinpitäjien ja kolmansien osapuolten oikeutettujen etujen toteuttamiseksi. Oikeutettu etu on puheaineistojen kerääminen ja käsittely puhetta ymmärtävien sovelluksien ja palveluiden kehittämistä ja tutkimusta ja kielentutkimusta sekä niihin liittyvää opetusta varten. Olemme huolellisesti arvioineet tasapainotestillä, että voimme käyttää oikeutettua etua perusteena henkilötietojen käsittelylle. Tietoa tasapainotestistä ja sen huomioista löytyy täältä.

Keitä ovat henkilötietojen vastaanottajat tai vastaanottajaryhmät?

Helsingin yliopisto luovuttaa hankkeessa kerättyjä henkilötietoja tässä selosteessa kuvattujen periaatteiden mukaisesti tekoälykehittäjille, yrityksille, tutkijoille, tutkimusorganisaatioille tai korkeakouluille puheaineiston osana tai yhteydessä.

Helsingin yliopisto käyttää puheaineiston tallennuksessa ja käsittelyssä henkilötietojen käsittelijänä CSC – Tieteen tietotekniikan keskus Oy:tä (asiakaspalvelu@csc.fi, PL 405, 02101 Espoo). Helsingin yliopisto ja Yle käyttävät yhdessä puheaineiston keräämisessä henkilötietojen käsittelijänä Solita Oy:tä (contact@solita.fi, Eteläesplanadi 8, 00130 Helsinki). Tietojen keräämisen ja säilytyksen teknisessä toteutuksessa käytetään alihankkijoina Googlen Firebase- ja Amazon Web Services -palveluja.

Aiotaanko tietoja siirtää EU:n ulkopuolelle?

Tietoja vastaanottavat toimijat saattavat käsitellä tietoja myös EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolella. Tietoja voidaan siirtää Euroopan talousalueen ulkopuolelle ainoastaan tietosuoja- asetuksen mukaisia suojatoimia noudattaen. Tällaisia suojatoimia voivat olla esimerkiksi EU- komission päätös siitä, että vastaanottajamaan tietosuojan taso on riittävä, tietosuojaa koskevat komission vakiosopimuslausekkeet tai valvontaviranomaisen vahvistamat yritystä koskevat sitovat säännöt.

Kuinka kauan tietoja säilytetään tai millä kriteerillä säilytysaika määrittyy?

Tietoja säilytetään niin kauan kuin niitä tarvitaan puhetta ymmärtävien tai tuottavien sovellusten ja palveluiden kehittämiseen tai tutkimukseen taikka kielentutkimukseen tai näihin tarkoituksiin liittyvään korkeakouluopetukseen. Rekisterinpitäjät arvioivat viiden vuoden välein tai useammin, onko aineiston säilyttäminen edelleen tarpeellista, ja tarpeettomat tiedot poistetaan. Sovelluksen käytöstä kerätyt käyttäjätiedot poistetaan heti kampanjan päätyttyä. Muutkin tiedot voidaan poistaa eikä puhetallenteiden tai muiden tietojen säilymistä luvata.

Omat oikeutesi

Jotta pystyt käyttämään seuraavassa kuvattuja oikeuksiasi, sinun on pystyttävä kertomaan tunnisteesi pyynnön yhteydessä tai muuten kyettävä riittävästi yksilöimään, mistä tiedoista on kysymys. Tallennathan tunnisteen huolellisesti.

Oikeus saada tietoa ja pääsy tietoihin

Sinulla on oikeus saada tietää, käsittelemmekö henkilötietojasi. Jos käsittelemme henkilötietojasi, sinulla on oikeus saada tietää, mitä tietojasi käsittelemme.

Oikeus vaatia tietojen korjaamista ja poistamista

Sinulla on oikeus vaatia virheellisen tiedon korjaamista ottamalla meihin yhteyttä.

Voit pyytää meitä poistamaan henkilötietosi järjestelmistämme. Suoritamme pyyntösi mukaiset toimenpiteet, mikäli meillä ei ole oikeutettua syytä olla poistamatta tietoa. Tiedot eivät välttämättä poistu välittömästi kaikista varmuuskopio- tai muista vastaavista järjestelmistämme.

Suoramarkkinointi ja automaattinen päätöksenteko

Lahjoita puhetta -kampanjassa kerättyjä tietoja ei käytetä suoramarkkinointiin puheen lahjoittajille eikä puheen lahjoittajia koskevaan automaattiseen päätöksentekoon.

Oikeus rajoittaa tiedon käsittelyä

Voit pyytää meitä rajoittamaan tiettyjen henkilötietojesi käsittelyjä. Tietojen käsittelyn rajoittamista koskeva pyyntö saattaa johtaa rajoitetumpiin mahdollisuuksiin hyödyntää lahjoittamaasi puhetta tekoälyn kehittämisessä.

Oikeus vastustaa tiedon käsittelyä

Voit henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseesi liittyvällä perusteella vastustaa henkilötietojesi käsittelyä eli pyytää, että niitä ei käsiteltäisi ollenkaan. Tällöin lopetamme tietojesi käsittelyn ellemme voi osoittaa, että käsittelyyn on olemassa huomattavan tärkeä ja perusteltu syy, joka syrjäyttää sinun etusi, oikeutesi ja vapautesi, tai käsittely on tarpeen oikeusvaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi.

Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Sinulla on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle, jos katsot, että henkilötietojesi käsittelyssä rikotaan lakia. Lisätietoja valitusoikeudesta: https://tietosuoja.fi/onko-tietosuojaoikeuksiasi-loukattu

 

Hae Kielipankki-portaalista:
Juraj Šimko
Kuukauden tutkija: Juraj Šimko

 

Tulevat tapahtumat


Yhteystiedot

Kielipankin tekninen ylläpito:
kielipankki (ät) csc.fi
p. 09 4572001

Aineistoihin ja muuhun sisältöön liittyvät asiat:
fin-clarin (ät) helsinki.fi
p. 029 4129317

Tarkemmat yhteystiedot