Texten nedan var tillgänglig i webbläsarversionen av den ursprungliga Donera prat -tjänsten, under menyalternativet Om projektet. Den ursprungliga tjänsten avaktiverades den 6 mars 2024, då texten återpublicerades på denna sida.


Dataskydd

Kampanjen Donera prat är ett samarbete mellan Rundradion Ab (Yle), Helsingfors universitet (HU) och Svenska litteratursällskapet i Finland (SLS). HU och Yle ansvarar gemensamt för insamlingen av talet, Helsingfors universitet är ansvarig instans i fråga om upptagning och utdelning av donerat tal och i fråga om den tekniska information som samlas in om användningen av Yle applikationen. I fortsättningen kan HU överföra talmaterialet i sin helhet till någon annan organisation och materialet kan också ställas till andras förfogande kommersiellt med iakttagande av de regler som anges här.

Talaren kan ha rättigheter enligt upphovsrättslagen eller andra rättigheter till det prat han eller hon donerar. Talaren överlåter dessa rättigheter till Helsingfors universitet och Svenska litteratursällskapet i Finland, i den utsträckning som enligt lag är möjligt och som det är nödvändigt med tanke på utvecklingen av och forskningen eller språkforskningen kring artificiell intelligens som förstår eller producerar tal.

Det är helt frivilligt att donera prat och att uppge sina personuppgifter i kampanjen Donera Prat. Det donerade pratet och andra uppgifter som anknyter till det innehåller talarens personuppgifter. Vid behandlingen av dessa iakttas den finländska dataskyddslagstiftningen, som också de uppgifter som ges på denna sida baserar sig på.

Radering av det prat som du donerat

Du kan radera din donation ur databasen genom att sända ett meddelande om att du vill radera din donation till adressen doneraprat@kielipankki.fi I din epost ska du bekräfta din identitet genom att sända koden nedan.

Ta tillvara din webbläsarspecifika kod:

[Webbläsarversionen av den ursprungliga kampanjappen hade här en lång identifierare bestående av bokstäver och siffror, som endast kunde nås av användaren av den aktuella enheten. Jfr. avsnittet ”Dina rättigheter”].

Radering av uppgifter om din donation från webbläsaren

Om du använder en gemensam dator t.ex. på ett bibliotek eller du annars vill att den webbläsare du använder inte ska minnas hur många inlägg du har gjort eller de val du har gjort, kan du radera uppgifterna från webbläsaren genom att klicka på ”Radera uppgifterna”. Samtidigt byts din webbläsarspecifika identifikationskod, så ta tillvara din nuvarande identifikationskod innan du tömmer uppgifterna!

Information om behandling av personuppgifter

Det material som kampanjen Donera Prat producerar innehåller talarnas personuppgifter. Dessa personuppgifter behandlas i enlighet med den gällande dataskyddslagstiftningen i Finland. Det är helt frivilligt att donera ditt prat och ge dina personuppgifter i kampanjen Donera Prat.

Du har rätt att få veta för vilka ändamål och på vilket sätt vi behandlar dina personuppgifter. Med denna beskrivning strävar vi efter att ge en heltäckande bild av vår dataskyddspraxis när det gäller behandlingen av personuppgifter för det material som uppkommer i kampanjen Donera Prat. Om någon del av denna behandling av personuppgifter ändå förblir oklar, kan du ställa preciserande frågor om behandlingen till oss.

Personuppgiftsansvariga

Personuppgiftsansvariga är Helsingfors universitet, Rundradion Ab och Svenska litteratursällskapet i Finland rf.

Kontaktuppgifter till de personuppgiftsansvariga

Om du har frågor om behandlingen av personuppgifter i kampanjen Donera Prat eller vill utnyttja de rättigheter du har som registrerad, ta kontakt via adressen på doneraprat@kielipankki.fi.

Kontaktuppgifter till de personuppgiftsansvariga organisationernas ansvarspersoner för dataskydd:

De personuppgiftsansvarigas ansvar vid behandlingen av personuppgifter

Kampanjen Donera Prat och insamlingen av talet har planerats gemensamt av Helsingfors universitet, Yle och Svenska litteratursällskapet i Finland. Dessa aktörer är enligt dataskyddsförordningen gemensamt registeransvariga i fråga om insamling av material under den tid de deltar.

När det gäller lagring och distribution av material är Helsingfors universitet och Svenska litteratursällskapet i Finland registeransvariga för det material de arkiverar och distribuerar. Yle ansvarar för publikationen av applikationen Donera Prat och för det innehåll som aktiverar talet och som används i applikationen. Yle svarar också för behandlingen av den tekniska information som samlas in om användningen av applikationen. Helsingfors universitet och Svenska litteratursällskapet ansvarar för förvaring och underhåll av det insamlade materialet, för överlåtelse av materialet till dem som utnyttjar materialet, såsom forskare och företag, och för informationen om detta.

Material som lagrats i Språkbanken i Finland eller i SLS arkiv

Det talmaterial som kampanjen producerar sparas i Språkbanken i Finland vid Helsingfors universitet och i SLS arkiv. Från Språkbanken eller arkivet kan materialet överlåtas vidare till företag och andra organisationer för forskning och utveckling inom artificiell intelligens samt för vetenskaplig forskning, inklusive språkforskning, eller högskoleundervisning i anslutning till denna forskning. Helsingfors universitet svarar som registeransvarig för förvaringen och behandlingen av materialet i Språkbanken. Svenska litteratursällskapet i Finland svarar som registeransvarig för förvaringen och behandlingen av materialet i SLS arkiv. I fortsättningen kan Helsingfors universitet överföra talmaterialet i sin helhet till någon annan organisation som blir registeransvarig och som också mot avgift kan sälja nyttjanderätter till materialet för utveckling av tillämpningar och tjänster som förstår och producerar talet.

Användning av material i utveckling av artificiell intelligens och vetenskaplig forskning

Talmaterial som samlats in under kampanjen Donera prat kan användas för utveckling och forskning inom artificiell intelligens samt för språkforskning av kommersiella företag och utvecklare av artificiell intelligens samt av forskare, högskolor och forskningsinstitut som bedriver vetenskaplig forskning. Dessutom kan högskolorna använda talmaterial för undervisning i dessa syften. Dessa företag eller andra organisationer ansvarar i egenskap av registeransvariga för sin egen utveckling av artificiell intelligens, forskning eller undervisning. Information om till vilka mottagare talmaterial har lämnats ut och hur de behandlar materialet kommer att finnas tillgänglig på adressen https://www.kielipankki.fi/lahjoita-puhetta/.

Varför behandlas personuppgifter?

Personuppgifter behandlas för utveckling och forskning i tillämpningar och tjänster som förstår och producerar tal samt för vetenskaplig forskning, inklusive språkforskning, och högskoleundervisning i anslutning till denna forskning.

Utvecklandet av en fungerande igenkänning av tal förutsätter att olika talare deltar i materialet. Bakgrundsinformation om talarna behövs för att säkerställa att t.ex. olika dialektområden, åldersgrupper och talare med olika modersmål är tillräckligt representerade i materialet. Dessutom är bakgrundsinformation viktig för vetenskapliga forskare, eftersom den t.ex. gör det möjligt att inrikta forskningen på ett enskilt område eller en enskild åldersgrupp åt gången, forska i dialekter eller jämföra egenskaperna hos tal från personer i olika åldrar. Bakgrundsinformationen gör det också möjligt att anpassa taltillämpningarna till olika människors behov, som t.ex. äldre personer.

Tekniska uppgifter, såsom kakor eller uppgifter om terminalutrustning, behövs för det tekniska genomförandet av insamlingen och för statistikföringen av användningen av tjänsten. Dessa uppgifter gör det dessutom möjligt för de registrerade att utöva sina rättigheter, såsom att radera uppgifter ur språkbankens databas.

Vilka personuppgifter behandlas?

De uppgifter som behandlas i kampanjen är den ljudupptagning som användaren sparat, svaren på bakgrundsfrågorna, såsom modersmål, åldersgrupp, kön och dialektbakgrund, den unika identifikationskod som ska ges till ljudupptagningen samt tekniska uppgifter som hänför sig till upptagningen, såsom tidpunkten för upptagningen av ljudupptagningen samt versionerna av webbläsaren och operativsystemet.

Den unika identifikationskod och de tekniska uppgifter som ska ges till en ljudupptagning samlas in genom en webbläsare. Den analys som behövs för att utveckla tjänsten utnyttjar kakor.

Vilken är den rättsliga behandlingsgrunden för behandlingen av personuppgifter?

Personuppgifterna behandlas för att tillgodose de personuppgiftsansvarigas och tredje parters berättigade intressen. De berättigade intressena är att samla in och behandla talmaterial för utveckling av tillämpningar och tjänster som förstår tal och för vetenskaplig forskning, inklusive språkforskning, samt högskoleundervisning i anslutning till denna forskning. Med hjälp av ett jämviktstest har vi gjort en bedömning att detta berättigade intresse utgör en rättsligt motiverad behandlingsgrund för behandlingen av personuppgifterna. Information om jämviktstestet och dess kommentarer finns här [länken updaterat 11.3.2024]. Den rättsliga grunden för behandlingen i SLS arkiv är att den utgör i dataskyddslagstiftningen avsett allmännyttigt arkivändamål.

Till vem eller till vilka grupper överlåts personuppgifter?

Helsingfors universitet och/eller Svenska litteratursällskapet i Finland lämnar ut personuppgifter som samlats in inom ramen för projektet i enlighet med de principer som beskrivs i denna beskrivning till utvecklare av artificiell intelligens, företag, forskare, forskningsorganisationer eller högskolor som en del av det insamlade materialet eller i samband med materialet.

Vid lagring och behandling av talmaterial använder Helsingfors universitet CSC – Tieteen tietotekniikan keskus Oy som personuppgiftsbiträde. (asiakaspalvelu@csc.fi, PB 405, 02101 Esbo). I det tekniska genomförandet av insamlingen och lagringen av uppgifter används Googles Firebase- och Amazon Web Services-tjänster som underleverantörer.

Kommer uppgifterna att överföras till länder utanför EU?

De aktörer som tar emot uppgifter kan behandla uppgifterna också utanför EU eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Uppgifter får överföras utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet endast med iakttagande av tillräckliga skyddsåtgärder enligt dataskyddsförordningen. Sådana skyddsåtgärder kan vara t.ex. EU-kommissionens beslut om att mottagarlandets dataskyddsnivå är tillräcklig, kommissionens standardavtalsklausuler om dataskydd eller bindande regler för företag som fastställts av tillsynsmyndigheten.

Hur länge lagras uppgifterna eller enligt vilket kriterium bestäms förvaringstiden?

Uppgifterna lagras så länge som de behövs för utveckling av tillämpningar och tjänster som förstår eller producerar tal eller för olika slag av vetenskaplig forskning, såsom språkforskning, eller högskoleundervisning som hör samman med denna forskning. De personuppgiftsansvariga ska åtminstone vart femte år bedöma om det fortfarande är nödvändigt att bevara materialet och avlägsna onödiga uppgifter.

Dina rättigheter

För att kunna utöva de rättigheter som beskrivs nedan, måste du kunna uppge din webbläsarspecifika kod i samband med din begäran eller på annat tillräckligt sätt kunna identifiera vilken information det är fråga. Spara din kod omsorgsfullt.

Rätt till information och tillgång till information

Du har rätt att få veta om vi behandlar dina personuppgifter. Om vi behandlar dina personuppgifter, har du rätt att få veta vilka uppgifter vi behandlar.

Oikeus vaatia tietojen korjaamista ja poistamista

Du har rätt att begära rättelse av felaktiga uppgifter genom att kontakta oss.

Du kan be oss att ta bort din personinformation från våra system. Vi kommer att vidta åtgärder på din begäran, om vi inte har någon berättigad orsak att låta bli att radera informationen. Data raderas inte nödvändigtvis omedelbart från alla våra säkerhetskopior eller liknande system.

Direktmarknadsföring och automatiserat beslutsfattande

Informationen som samlas in genom kampanjen Donera tal används inte för direkt marknadsföring till taldonatorer eller för automatiskt beslutsfattande om taldonatorer.

Rätten att begränsa behandlingen av uppgifter

Du kan be oss begränsa behandlingen av vissa av dina personuppgifter. En begäran om att begränsa behandlingen av uppgifter kan leda till mer begränsade möjligheter att använda talet du donerar för att utveckla artificiell intelligens.

Rätten att invända mot behandling av uppgifterOikeus vastustaa tiedon käsittelyä

Du kan invända mot behandlingen av dina personuppgifter utifrån din specifika personliga situation, det vill säga begära att de inte behandlas alls. I så fall kommer vi att sluta behandla dina uppgifter om vi inte kan påvisa att det finns en ytterst viktig och välgrundad orsak för behandlingen, som åsidosätter dina intressen, rättigheter och friheter, eller att behandlingen är nödvändig för att fastställa, framlägga eller försvara ett rättsligt anspråk.

Rätt att framföra klagomål till tillsynsmyndigheten

Du har rätt att klaga till Dataskyddsombudet om du anser att behandlingen av dina personuppgifter bryter mot lagen. Mer information om överklaganderätten: https://tietosuoja.fi/sv/har-dina-dataskyddsrattigheter-krankts

 

Kontaktinformation

Språkbankens tekniskt underhåll
kielipankki (ät) csc.fi
tel. 09 4572001

Korpusar och webservice
fin-clarin (ät) helsinki.fi
tel. 029 4129317