Julkinen loppukäyttäjän lisenssi CC0

Show license in English

Tämän lisenssisivun pysyvä tunniste: urn:nbn:fi:lb-2022041924

Aineisto: TallVocabL2Fi: Mitat 15 S2-opiskelijan sanavarastosta (URN: urn:nbn:fi:lb-2022041921)

Oikeudenhaltija: Frankie R. Robertson

Julkinen Lisenssi: Creative Commons CC0 1.0 Yleismaailmallinen Lisenssi

Oikeudenhaltija myöntää Käyttäjälle oikeuden käyttää ja kopioida Aineistoa yllä mainitun Julkisen Lisenssin mukaisilla ehdoilla. Julkisen Lisenssin kopio on alempana tällä sivulla.

 

Creative Commons 0 (Public Domain) license logo

Creative Commons CC0 1.0 Yleismaailmallinen Lisenssi

Tietoa lisenssistä

In English

Hae tämä lisenssi raakatekstinä (englanniksi)

Alla oleva teksti on sanatarkka kopio oikeudellisesta tekstistä sivulla Creative Commons CC0 1.0 Yleismaailmallinen Lisenssi, haettu 2022-06-09.

 

 Tästä oikeudellisesta tekstistä on saatavilla virallisia käännöksiä myös muilla kielillä.

CREATIVE COMMONS CORPORATION EI OLE ASIANAJO- TAI LAKIASIAINTOIMISTO, EIKÄ SE TARJOA OIKEUDELLISIA PALVELUITA. TÄMÄN ASIAKIRJAN LEVITYS EI LUO TOIMEKSIANTO- TAI ASIAKASSUHDETTA. CREATIVE COMMONS TARJOAA TÄMÄN TIEDON ”SELLAISENA KUIN SE ON”. CREATIVE COMMONS EI ANNA TAKUITA TÄMÄN ASIAKIRJAN KÄYTTÖÖN LIITTYEN TAIKKA LIITTYEN INFORMAATIOON TAI TEOKSIIN, JOITA TÄMÄN ASIAKIRJAN MUKAISESTI TARJOTAAN. CREATIVE COMMONS EI VASTAA VAHINGOISTA, JOTKA AIHEUTUVAT TÄMÄN ASIAKIRJAN TAI TÄMÄN ASIAKIRJAN MUKAISESTI TARJOTTUJEN TEOSTEN TAI INFORMAATION KÄYTÖSTÄ.

Tarkoituksen Ilmaus

Useimmissa maailman oikeusjärjestelmissä myönnetään luovan työn itsenäisen ja omaperäisen tuloksen ja/tai tietokannan (kukin ”Teos”) tekijälle tai tältä oikeutensa johtaneille oikeudenhaltijoille (yhdessä ja erikseen ”oikeudenhaltija”) automaattisesti yksinomainen Tekijänoikeus ja yksinomaisia Läheisiä Oikeuksia (määritelty jäljempänä).

Jotkut oikeudenhaltijat haluavat pysyvästi luopua tällaisista Teokseen kohdistuvista oikeuksista tarkoituksenaan kartuttaa luovien, kulttuurillisten ja tieteellisten teosten muodostamia yhteisiä resursseja (”Yhteisresurssit”), joita suuri yleisö voi luotettavasti ja ilman oikeuden loukkaamista koskevien väitteiden pelkoa kehittää, muokata ja sisällyttää muihin teoksiin sekä käyttää uudelleen ja levittää edelleen niin vapaasti kuin mahdollista missä tahansa muodossa ja mitä tahansa tarkoitusta varten, sisältäen myös kaupalliset tarkoitukset. Tällaiset oikeudenhaltijat saattavat kartuttaa Yhteisresursseja edistääkseen vapaan kulttuurin ihannetta sekä uusien luovien, kulttuurin ja tieteen piiriin kuuluvien teosten tuottamista taikka saadakseen mainetta tai saattaakseen Teoksensa laajempaan levitykseen osin muiden siihen kohdistuvan käytön ja työn kautta.

Näistä ja/tai muista tarkoituksista ja vaikuttimista johtuen, ilman minkäänlaisia odotuksia enemmästä korvauksesta tai hyvityksestä, CC0:n Teokseen liittävä henkilö (”Vahvistaja”), sikäli ja siinä määrin kuin hän on Teoksen Tekijänoikeuden ja Läheisten Oikeuksien haltija, päättää vapaaehtoisesti soveltaa Teokseen CC0:a ja julkisesti levittää Teosta CC0:n mukaisesti tietoisena sekä omasta Tekijänoikeudestaan ja omista Läheisistä Oikeuksistaan Teokseen että CC0:n merkityksestä ja sillä tavoitelluista oikeusvaikutuksista tällaisiin oikeuksiin.

1. Tekijänoikeus ja Läheiset Oikeudet. CC0:n mukaisesti yleisön saataviin saatettuun Teokseen saattaa kohdistua tekijänoikeuksia, lähioikeuksia ja läheisiä oikeuksia (”Tekijänoikeus ja Läheiset Oikeudet”). Tekijänoikeuteen ja Läheisiin Oikeuksiin kuuluvat mm. seuraavat:

 1. oikeus valmistaa kappaleita Teoksesta ja oikeudet muunnella, levittää, esittää ja näyttää Teosta sekä välittää ja kääntää Teos;
 2. alkuperäisten tekijöiden ja/tai esittäjien moraaliset oikeudet;
 3. Teoksessa esitettyyn henkilön kuvaan tai henkilön tunnistettavaan osaan liittyvät yksityisyyden suojaa koskevat oikeudet ja henkilön oikeudet määrätä kuvansa tai henkilönsä tunnistettavan osan kaupallisesta käytöstä (privacy and publicity rights);
 4. oikeudet, jotka antavat suojaa Teokseen liittyvää vilpillistä kilpailua (unfair competition) vastaan, alla kappaleessa 4(a) mainituin rajoituksin;
 5. Teokseen sisältyvän informaation kopiointia, levitystä, käyttöä ja uudelleenkäyttöä suojaavat oikeudet;
 6. tietokantaoikeudet (kuten sellaiset, joista on säädetty Euroopan parlamentin ja neuvoston 11.3.1996 antamassa direktiivissä 96/9/EY tietokantojen oikeudellisesta suojasta, mukaan lukien sen muutokset ja sen sijaan tulleet säännökset, sekä kyseisen direktiivin nojalla kansallisesti täytäntöön pannuissa laeissa); sekä
 7. maailmanlaajuisesti muut samankaltaiset, vastaavat tai vastaavanlaiset oikeudet, jotka perustuvat sovellettavaan lakiin taikka kansainväliseen sopimukseen tai sellaisen johdosta säädettyyn kansalliseen säädökseen.

2. Oikeuksista luopuminen. Soveltuvan lainsäädännön sallimassa enimmäislaajuudessa lakia vastoin toimimatta Vahvistaja täten nimenomaisesti, täysin, pysyvästi, peruuttamattomasti ja ehdoitta hylkää ja luopuu kaikin osin Tekijänoikeudestaan ja Läheisistä Oikeuksistaan Teokseen sekä näihin oikeuksiin liittyvistä vaateista ja perusteista, olivatpa ne nyt tunnettuja tai tuntemattomia (sisältäen olemassa olevat ja tulevat vaateet ja perusteet), siten, että tämä luopuminen (i) käsittää kaikki maantieteelliset alueet maailmanlaajuisesti, (ii) on kestoltaan lain tai kansainvälisten sopimusten salliman enimmäisajan pituinen (ottaen huomioon tulevat enimmäisajan pidennykset), (iii) käsittää minkä tahansa nykyisen tai tulevan välineen sekä minkä tahansa kappaleiden määrän, (iv) mahdollistaa käytön missä tahansa tarkoituksessa sisältäen myös kaupallisen käytön sekä käytön mainos- ja myynninedistämistarkoituksissa (”Luopuminen”). Vahvistaja luopuu oikeuksistaan edellä mainitulla tavalla Teoksen käyttäjien ja hyödyntäjien hyväksi ja perillistensä ja seuraajiensa vahingoksi siinä vakaassa tarkoituksessa, että Luopumista ei kumota, peruuteta, pureta tai päätetä ja ettei muillakaan oikeudellisilla tai mihinkään oikeusteoriaan perustuvilla toimilla häiritä Teoksen käyttöä ja hyödyntämistä Vahvistajan nimenomaisessa Tarkoituksen Ilmauksessa kuvatulla tavalla.

3. Täydentävä julkinen lisenssi. Mikäli Luopuminen katsotaan sovellettavan lainsäädännön mukaan joiltain osin oikeudellisesti pätemättömäksi tai tehottomaksi, sovellettakoon Luopumista enimmäislaajuudessaan ottaen huomioon Vahvistajan nimenomainen Tarkoituksen Ilmaus. Lisäksi siltä osin kuin Luopuminen katsotaan pätemättömäksi tai tehottomaksi, Vahvistaja antaa jokaiselle, johon tämä vaikuttaa, rojaltivapaan, peruuttamattoman ja rajoittamattoman lisenssin koskien Vahvistajan Tekijänoikeutta ja Läheisiä Oikeuksia Teokseen, ilman siirto-, alilisensointi- tai yksinoikeutta, siten, että lisenssi (i) käsittää kaikki maantieteelliset alueet maailmanlaajuisesti, (ii) on kestoltaan lain tai kansainvälisten sopimusten salliman enimmäisajan pituinen (ottaen huomioon tulevat enimmäisajan pidennykset), (iii) käsittää minkä tahansa nykyisen tai tulevan välineen sekä minkä tahansa kappaleiden määrän, (iv) annetaan mihin tahansa tarkoitukseen sisältäen myös kaupallisen käytön sekä käytön mainos- ja myynninedistämistarkoituksissa (”Lisenssi”). Lisenssin katsotaan olevan voimassa siitä päivästä lukien, jolloin Vahvistaja sovelsi Teokseen CC0:aa. Mikäli Lisenssi katsotaan sovellettavan lainsäädännön mukaan joiltain osin oikeudellisesti mitättömäksi tai tehottomaksi, tällainen osittainen mitättömyys tai tehottomuus ei mitätöi Lisenssiä muilta osin ja Vahvistaja vakuuttaa, ettei hän tule vastoin nimenomaista Tarkoituksen Ilmaustaan (i) vetoamaan Tekijänoikeuteensa ja Läheisiin Oikeuksiinsa, siltä osin kuin sellaisia yhä kohdistuu Teokseen, taikka (ii) esittämään mitään tähän liittyviä vaatimuksia tai väitteitä Teosta koskien.

4. Rajoitukset ja vastuuvapauslauseke.

 1. Tällä asiakirjalla Vahvistaja ei luovu, hylkää, lisensoi tai muutoinkaan määrää tavaramerkki- tai patenttioikeuksistaan.
 2. Vahvistaja tarjoaa Teoksen sellaisena kuin se on, ilman minkäänlaista nimenomaista, oletettua, lainmukaista tai muunkaltaista takuuta tai takuuehtoa Teokseen liittyen, mukaan lukien lain sallimassa enimmäislaajuudessa esimerkiksi vakuutukset, jotka koskevat omistusoikeutta, myyntikelpoisuutta, tiettyyn tarkoitukseen sopivuutta, oikeuksien loukkaamattomuutta, virheettömyyttä (piilevät tai muut viat), tarkkuutta taikka todettavissa olevia tai todettavissa olemattomia virheitä.
 3. Vahvistaja ei ota vastuuta Teokseen tai sen käyttöön mahdollisesti soveltuvien, muiden tahojen oikeuksien selvittämisestä, sisältäen mm. minkä tahansa tahon Tekijänoikeuden ja Läheiset Oikeudet Teokseen. Lisäksi Vahvistaja ei ota vastuuta minkäänlaisten Teoksen käyttöön tarvittavien suostumusten, lupien tai muiden oikeuksien hankkimisesta.
 4. Vahvistaja ymmärtää ja myöntää, ettei Creative Commons ole tämän asiakirjan osapuoli, eikä sillä ole mitään tehtäviä tai velvollisuuksia CC0:aan tai Teoksen käyttöön liittyen.

Tätä sivua on viimeksi päivitetty: dd.mm.yyyy

Hae Kielipankki-portaalista:
Juraj Šimko
Kuukauden tutkija: Juraj Šimko

 

Tulevat tapahtumat


Yhteystiedot

Kielipankin tekninen ylläpito:
kielipankki (ät) csc.fi
p. 09 4572001

Aineistoihin ja muuhun sisältöön liittyvät asiat:
fin-clarin (ät) helsinki.fi
p. 029 4129317

Tarkemmat yhteystiedot