Puheaineiston käytön yleiset ehdot (yrityskäyttö)

In English

Alempana tällä sivulla on kopio ”Puheaineiston käytön yleisistä ehdoista”, jotka sisältyvät yrityksen tai organisaation kanssa tehtävään, Puheaineiston käyttöä koskevaan sopimukseen.

Tekstissä käytettävät määritelmät:

Puheaineisto = Sopimuksen mukaisesti jokin seuraavista aineistoista:
Lahjoita puhetta: Koko aineisto (versio 1), URN: urn:nbn:fi:lb-2020090321
Lahjoita puhetta: Annotoitu aineisto , URN: urn:nbn:fi:lb-2022060128
Lahjoita puhetta: Valikoitu aineisto, URN: urn:nbn:fi:lb-2022060127
Lahjoita puhetta -aineisto: Näyte, URN: urn:nbn:fi:lb-2022060126

Kielipankki = Helsingin yliopisto

Lisenssinsaaja = Yritys tai organisaatio, jonka kanssa Puheaineistoa koskeva sopimus on tehty


Puheaineiston käytön yleiset ehdot

1.     Määritelmät

1.1.         ”Puheaineisto” tarkoittaa Lahjoita puhetta -kampanjassa kerättyä aineistoa, joka on määritelty tarkemmin Sopimuksen allekirjoitusosassa, ja jota Kielipankki välittää puhetta ymmärtävien ja tuottavien sovellusten ja palveluiden tutkimuksen ja kehityksen sekä kielentutkimuksen tarpeisiin.

Tietosuojalainsäädäntö” tarkoittaa EU:n yleistä tietosuoja-asetusta 2016/679 tai sen tilalle myöhemmin tulevaa tietosuojalainsäädäntöä sekä Lisenssinsaajaan soveltuvaa kansallista tietosuojalainsäädäntöä. Tässä Sopimuksessa käytetään käsitteitä, jotka on määritelty EU:n yleisessä tietosuoja-asetuksessa, esimerkiksi ”henkilötiedot”, ”rekisteröity”, ”rekisterinpitäjä”, ”käsittely” ja ”käsittelijä”. Tällaisia käsitteitä käytetään tässä Sopimuksessa samassa merkityksessä kuin mikä niillä on yleisessä tietosuoja-asetuksessa.

2.     Käyttöoikeus

2.1.         Kielipankki myöntää Lisenssinsaajalle ei-yksinomaisen, ei-siirrettävän ja ei-alilisensoitavan oikeuden käyttää Puheaineistoa puheentunnistuksen sekä puhetta ymmärtävien ja tuottavien sovellusten ja palveluiden tutkimusta ja kehitystä varten tässä Sopimuksessa tarkemmin määritellyillä ehdoilla.

Käyttöoikeus on voimassa tämän Sopimuksen voimassaolon ajan.

2.2.         Käyttöoikeus koskee ainoastaan Sopimuksen allekirjoitusosassa määriteltyä Lisenssinsaajaa. Puheaineiston luovuttaminen tai siirtäminen kolmannelle osapuolelle (mukaan lukien Lisenssinsaajan kanssa samaan konserniin kuuluvalle yhtiölle) on kiellettyä muissa kuin kohdan 4.3 mukaisissa tilanteissa.

Omistusoikeus Puheaineistoon säilyy Kielipankilla.

2.3.         Selvyyden vuoksi todetaan, että Lisenssinsaaja omistaa aikaansaamansa tulokset (kuten sovellukset ja mallit), joista Puheaineisto, Puheaineiston sisältämät henkilötiedot ja yksittäisten puhujien äänet eivät ole palautettavissa, ja että Lisenssinsaajalla on oikeus käyttää tällaisia tuloksia myös Puheaineiston käyttöoikeuden päättymisen jälkeen.

Kielipankki luovuttaa Puheaineiston kopion Lisenssinsaajalle, kun Lisenssinsaaja on maksanut Sopimuksen allekirjoitusosassa määritellyn korvauksen.

2.4.         Lisenssinsaajan on noudatettava Puheaineiston käsittelyssä tietosuojaehtoja, jotka ovat tämän Sopimuksen kohdassa 4.

Lisenssinsaajan on käytettävä Puheaineistoa hyvän tavan mukaisesti ja yhdenvertaisuutta ja ihmisoikeuksia kunnioittaen. Puheaineiston käyttö syrjivään tai tiettyä ihmisryhmää halventavaan tarkoitukseen on kielletty.

3.     Korvaus

3.1.         Lisenssinsaaja maksaa Puheaineiston käyttöoikeudesta Sopimuksen allekirjoitusosassa määritellyn korvauksen.

4.     Salassapito ja tietosuoja

4.1.         Lisenssinsaaja ymmärtää, että Puheaineisto sisältää Tietosuojalainsäädännön mukaan henkilötietoja. Lisenssinsaaja toimii rekisterinpitäjänä käsitellessään Puheaineistoa. Lisenssinsaaja sitoutuu käsittelemään Puheaineistoa Tietosuojalainsäädännön mukaisesti ainoastaan tämän Sopimuksen kohdassa 2.1 määriteltyyn tarkoitukseen. Lisenssinsaajalla on velvollisuus noudattaa Puheaineiston käsittelyssä kaikkia Tietosuojalainsäädännön rekisterinpitäjille asettamia velvoitteita.

Puheaineiston sisältämät tiedot ovat salassa pidettäviä. Lisenssinsaaja toteuttaa asianmukaiset tekniset ja organisatoriset suojatoimet sen varmistamiseksi, että ainoastaan asiaankuuluvat henkilöt pääsevät käsittelemään Puheaineistoa. Lisenssinsaajan henkilöstöllä, joka käsittelee Puheaineistoa, tulee olla Puheaineiston sisältöä koskeva salassapitovelvoite, joka pysyy voimassa myös työsuhteen päättymisen jälkeen.

4.2.         Puheaineiston luovuttaminen tai siihen pääsyn antaminen kolmannelle osapuolelle sekä julkaiseminen on kielletty. Lisenssinsaaja saa kuitenkin siirtää aineistoa henkilötietojen käsittelijöinä toimiville alihankkijoilleen tai palveluntarjoajilleen tämän Sopimuksen mukaisiin tarkoituksiin. Käsittelijöitä käytettäessä on noudatettava Tietosuojalainsäädännön vaatimuksia henkilötietojen käsittelijöistä, ja niiden kanssa on tehtävä EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 28 artiklan mukainen sopimus henkilötietojen käsittelystä. Jos käsittelijät käsittelevät henkilötietoja Euroopan talousalueen ulkopuolella, Lisenssinsaajan on noudatettava yleisen tietosuoja-asetuksen V luvun säännöksiä henkilötietojen siirrosta kolmansiin maihin tai kansainvälisille järjestöille. Puheaineiston käsittely kuluttajille suunnatussa pilvipalvelussa on kielletty.

Puheaineistoa ei saa käyttää puheen lahjoittajien henkilöllisyyden tunnistamiseen. Puheaineistoon sisältyviin äänitteisiin ei saa yhdistää muualta saatavilla olevia henkilötietoja, eikä Puheaineistoon sisältyviä äänitteitä saa verrata muualta saatavilla oleviin äänitteisiin sen selvittämiseksi, onko kyse samasta puhujasta.

4.3.         Lisenssinsaajan on ylläpidettävä verkossa Puheaineiston käytöstä ajantasaista tietosuojaselostetta, joka sisältää tiedot, jotka on Tietosuojalainsäädännön mukaan toimitettava rekisteröidyille. Lisenssinsaajan on toimitettava Kielipankille selosteen URL-osoite ennen Puheaineiston käsittelyn aloittamista. Kielipankki julkaisee URL-osoitteen verkkosivuillaan.

Jos Lisenssinsaaja käsittelee henkilötietoja Euroopan talousalueen ulkopuolella, Kielipankki ja Lisenssinsaaja toteuttavat yleisen tietosuoja-asetuksen V luvun edellyttämät suojatoimet ennen Puheaineiston siirtämistä Lisenssinsaajalle. Kielipankilla on oikeus pidättäytyä Puheaineiston siirtämisestä käsiteltäväksi Euroopan talousalueen ulkopuolella, mikäli se katsoo, että Puheaineiston siirtäminen tietosuoja-asetuksen V lukua noudattaen ei ole kohtuudella mahdollista.

4.4.         Lisenssinsaajan on ilmoitettava Kielipankille ilman aiheetonta viivytystä, mikäli Puheaineistoon kohdistuu henkilötietojen tietoturvaloukkaus, jonka seurauksena on siirrettyjen, tallennettujen tai muuten käsiteltyjen henkilötietojen vahingossa tapahtuva tai lainvastainen tuhoaminen, häviäminen, muuttaminen, luvaton luovuttaminen taikka pääsy tietoihin.

Lisenssinsaajan on poistettava Puheaineisto tietoturvallisesti silloin, kun sillä ei enää ole Tietosuojalainsäädännön mukaista perustetta Puheaineiston käsittelyyn. Puheaineisto on joka tapauksessa poistettava tällä Sopimuksella myönnetyn käyttöoikeuden päättyessä. Lisenssinsaaja dokumentoi, miten Puheaineisto on poistettu. Kielipankilla on oikeus saada pyynnöstä itselleen tämä dokumentaatio sekä Lisenssinsaajan antama vakuutus siitä, että Puheaineisto on poistettu.

5.     Puheaineiston päivitykset, ilmoitusvelvollisuus

5.1.         Kielipankki voi tuottaa Puheaineistosta uusia versioita esimerkiksi sen varmistamiseksi, että Tietosuojalainsäädännön mukaiset rekisteröidyn oikeudet toteutetaan ja Puheaineisto ei sisällä lainvastaista sisältöä. Kun Kielipankki tuottaa Puheaineistosta uuden version ja ilmoittaa siitä sähköpostitse Lisenssinsaajan yhteyshenkilölle, Lisenssinsaajan on viivytyksettä poistettava vanha versio Puheaineistosta ja korvattava se uudella. Lisenssinsaajan on kohdan 8 mukaisesti toimitettava Kielipankille toimiva ja ajantasainen sähköpostiosoitteensa, johon ilmoitetaan Puheaineiston päivityksistä.

Lisenssinsaajan on ilmoitettava viivytyksettä Kielipankille, jos se havaitsee tai epäilee, että Puheaineisto sisältää:

(a)   luvattomia, virheellisiä, tarpeettomia tai vanhentuneita henkilötietoja (esimerkiksi suoria tunnistetietoja kuten nimiä ja yhteystietoja, henkilön yksityiselämää koskevia tietoja, juoruja tai jotakuta herjaavaa puhetta),

(b)  luvattomia tekijänoikeuden tai sen lähioikeuksien suojaamien teosten tai muiden kohteiden kappaleita,

(c)   liikesalaisuuksia,

(d)  tietoja, joiden esittäminen ilmeisesti täyttäisi rikoslain yksityisyyden, rauhan ja kunnian loukkaamisen (24 luku), kiihottamisen kansanryhmää vastaan (11:10 – 10 a) tai muun rikoksen tunnusmerkistön, tai

(e)   äänitteitä, joissa puhetta on nauhoitettu puhujan tietämättä tai nauhoitus on käynnistetty vahingossa.

Lisenssinsaajan tulee liittää ilmoitukseen tiedot, joiden avulla Kielipankki voi tunnistaa kyseisen  äänitteen.

6.     Ei takuuta

6.1.         Kielipankki luovuttaa Puheaineiston kopion Lisenssinsaajalle ”sellaisena kuin se on”. Kielipankki ei anna mitään takuuta Puheaineistosta, sen tarkkuudesta, täydellisyydestä, sopivuudesta tiettyyn käyttötarkoitukseen, tai siitä, että Puheaineisto ei riko kolmansien oikeuksia. Lisenssinsaaja käyttää Puheaineistoa omalla vastuullaan. Kielipankki ei ole vastuussa Lisenssinsaajalle aiheutuvista vahingoista tai menetyksistä, jotka aiheutuvat Puheaineiston käyttämisestä.

7.     Vastuu vahingoista

7.1.         Lisenssinsaaja on vastuussa siitä, että se käyttää Puheaineistoa Tietosuojalansäädäntöä ja muuta soveltuvaa lainsäädäntöä noudattaen.

Osapuolet ovat vastuussa toisiaan kohtaan sopimusrikkomuksella aiheuttamistaan vahingoista. Kielipankki ei vastaa epäsuorista tai välillisistä vahingoista. Kielipankin yhteenlaskettu korvausvastuu on kaikissa tapauksissa rajoitettu Lisenssinsaajan Kielipankille käyttöoikeudesta maksamaan summaan. Yllä mainitut vastuunrajoitukset eivät sovellu, jos vahinko on aiheutettu tahallaan tai törkeällä huolimattomuudella.

7.2.         Osapuoli ei ole vastuussa toiselle Osapuolelle, jos tämän Sopimuksen mukaisen velvoitteen täyttämisen laiminlyönti johtuu ylivoimaisesta esteestä. Ylivoimaiseksi esteeksi katsotaan mukaan lukien, mutta niihin rajoittumatta – tulipalo, tulva, räjähdys, salama, myrskytuuli, maanjäristys, maan vajoaminen,  energian saantiin kohdistuvat keskeytykset, valtion väliintulo, kapina, mellakka, sota, lakot, työselkkaus, liikennehäiriöt, työvoimapula tai muu seikka, johon Osapuoli ei ole kohtuudella voinut vaikuttaa.

8.     Ilmoitukset

8.1.         Kaikki tähän Sopimukseen liittyvät ilmoitukset lähetetään postitse, lähettikuljetuksena tai sähköpostitse Sopimuksen allekirjoitusosassa mainitulle Osapuolen yhteyshenkilölle. Mikäli Osapuolen yhteystiedoissa tapahtuu muutoksia, se lähettää uudet yhteystiedot toiselle Osapuolelle ilman aiheetonta viivytystä.

9.     Voimassaolo

9.1.         Sopimus tulee voimaan viimeisen allekirjoituksen päivästä lukien ja on voimassa 10 vuotta voimaantulopäivästä. Lisenssinsaaja voi irtisanoa Sopimuksen ilmoittamalla irtisanomisesta kirjallisesti Kielipankille, jolloin Sopimus päättyy kolmenkymmenen (30) päivän kuluttua ilmoituksesta.  Kielipankilla ei ole velvollisuutta palauttaa Puheaineiston käyttöoikeudesta maksettua korvausta eikä osaa siitä.

Kuten yllä kohdassa 4.8 on todettu, Puheaineisto on poistettava, kun henkilötietojen käsittelyyn ei enää ole Tietosuojalainsäädännön mukaista perustetta. Puheaineistoa koskevan käyttöoikeuden voimassaoloaikana Kielipankki luovuttaa Puheaineistosta uuden kopion Lisenssinsaajalle pyynnöstä kohtuullisessa ajassa, jos Lisenssinsaaja haluaa aloittaa uudelleen Puheaineiston käsittelyn.

9.2.         Jos Osapuoli rikkoo olennaisesti tätä Sopimusta eikä korjaa rikkomustaan kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa tätä koskevan kirjallisen ilmoituksen saatuaan, tai jos rikkomus ei luonteensa vuoksi ole korjattavissa, toisella Osapuolella on oikeus purkaa tämä Sopimus. Selvyyden vuoksi todetaan, että Puheaineiston käyttöä koskevan korvauksen laiminlyömistä ja olennaista Tietosuojalainsäädännön rikkomista pidetään olennaisena sopimusrikkomuksena.

Jos Osapuoli on ilmeisesti maksukyvytön, asetetaan, hakee tai haetaan konkurssiin, yrityksen saneerausmenettelyyn tai muuhun vastaavaan menettelyyn, toisella Osapuolella on oikeus purkaa Sopimus päättymään välittömästi.

9.3.         Kohdan 4 mukaisesti Lisenssinsaajan käyttöoikeus Puheaineistoon päättyy välittömästi Sopimuksen voimassaolon päättyessä.

Sopimuksen kohdat 6, 7, 10 ja 11.5 sekä sellaiset kohdat, jotka on luonteensa vuoksi tarkoitettu pysymään voimassa, pysyvät voimassa myös Sopimuksen päättymisen jälkeen.

10.  Lainvalinta ja riidanratkaisu

10.1.      Sopimukseen sovelletaan Suomen lakia sen lainvalintasäännöksiä lukuun ottamatta.

Tähän Sopimukseen liittyvät erimielisyydet, joita ei saada Sopijapuolten välillä sovittua, ratkaistaan Helsingin käräjäoikeudessa.

10.2.      Jos Lisenssinsaajan toimipaikka on valtiossa, jossa suomalaisen tuomioistuimen ratkaisu ei olisi täytäntöön pantavissa, tästä Sopimuksesta aiheutuvat riidat ratkaistaan lopullisesti välimiesmenettelyssä Suomen Keskuskauppakamarin välimiesmenettelysääntöjen mukaisesti. Välimiesoikeus on yksijäseninen. Välimiesmenettelyn paikka on Helsinki, Suomi. Välimiesmenettelyn kieli on suomi.

11.  Muut ehdot

11.1.      Kielipankilla on oikeus tehdä näihin yleisiin ehtoihin muutoksia perustelluista syistä, jotka voivat liittyä esimerkiksi viranomaisen antamiin ohjeisiin, hyviin käytäntöihin tai Tietosuojalainsäädännön tai muun soveltuvan lainsäädännön muutoksiin. Muutoksista ilmoitetaan sähköpostitse Lisenssinsaajan antamaan yhteysosoitteeseen 60 päivää ennen niiden voimaantuloa. Mikäli Lisenssinsaaja ei hyväksy yleisiin ehtoihin tehtyjä muutoksia, sillä on oikeus irtisanoa Sopimus päättymään ennen muutosten voimaantuloa ilmoittamalla Kielipankille kirjallisesti irtisanomista vähintään 30 päivää ennen muutosten voimaantuloa. Kielipankilla ei ole velvollisuutta palauttaa Puheaineiston käyttöoikeudesta maksettua korvausta eikä osaa siitä.

Lisenssinsaaja ei voi siirtää tätä Sopimusta tai sen osaa kolmannelle ilman Kielipankin nimenomaista kirjallista suostumusta.

11.2.      Sopimus liitteineen syrjäyttää kaikki aiemmat Osapuolten väliset Sopimuksen aiheeseen liittyvät neuvottelut, sitoumukset ja muut tahdonilmaisut.

Mikäli jokin tämän Sopimuksen sopimusehto on pätemätön tai mitätön tai tulee sellaiseksi, Sopimus pysyy muilta osin voimassa. Jos jokin tämän Sopimuksen mitätön, täytäntöönpanokelvoton tai laiton lauseke muuttuu päteväksi, täytäntöönpanokelpoiseksi ja lailliseksi, kun osa siitä poistetaan, lauseketta sovelletaan pienimmin mahdollisin muutoksin, joiden ansiosta se on laillinen, pätevä ja täytäntöönpanokelpoinen.

11.3.      Osapuoli ei saa käyttää toisen Osapuolen nimeä tai logoa tuotemarkkinoinnissa, lehdistötiedotteissa tai muussa vastaavassa tarkoituksessa, ellei käytöstä ole erikseen sovittu kirjallisesti. Lisenssinsaaja saa kuitenkin viitata asianmukaisesti Lahjoita puhetta -kampanjaan ja Kielipankkiin Puheaineiston lähteenä. Selvyyden vuoksi todetaan, että Kielipankilla on oikeus mainita Lisenssinsaaja Puheaineiston vastaanottajana Lahjoita puhetta -tietosuojasivuilla sekä muissa yhteyksissä, joissa Puheaineiston vastaanottajien mainitseminen on tarpeellista Kielipankin velvoitteiden noudattamiseksi.

 

 


Päivitykset

Tätä sivua on viimeksi päivitetty 6.9.2022.


Tämän sivun pysyvä tunniste: urn:nbn:fi:lb-2022060129

Hae Kielipankki-portaalista:
Juraj Šimko
Kuukauden tutkija: Juraj Šimko

 

Tulevat tapahtumat


Yhteystiedot

Kielipankin tekninen ylläpito:
kielipankki (ät) csc.fi
p. 09 4572001

Aineistoihin ja muuhun sisältöön liittyvät asiat:
fin-clarin (ät) helsinki.fi
p. 029 4129317

Tarkemmat yhteystiedot