Official translations of this legal tool are available in other languages.

CREATIVE COMMONS CORPORATION IS NOT A LAW FIRM AND DOES NOT PROVIDE LEGAL SERVICES. DISTRIBUTION OF THIS DOCUMENT DOES NOT CREATE AN ATTORNEY-CLIENT RELATIONSHIP. CREATIVE COMMONS PROVIDES THIS INFORMATION ON AN ”AS-IS” BASIS. CREATIVE COMMONS MAKES NO WARRANTIES REGARDING THE USE OF THIS DOCUMENT OR THE INFORMATION OR WORKS PROVIDED HEREUNDER, AND DISCLAIMS LIABILITY FOR DAMAGES RESULTING FROM THE USE OF THIS DOCUMENT OR THE INFORMATION OR WORKS PROVIDED HEREUNDER.

Statement of Purpose

The laws of most jurisdictions throughout the world automatically confer exclusive Copyright and Related Rights (defined below) upon the creator and subsequent owner(s) (each and all, an ”owner”) of an original work of authorship and/or a database (each, a ”Work”).

Certain owners wish to permanently relinquish those rights to a Work for the purpose of contributing to a commons of creative, cultural and scientific works (”Commons”) that the public can reliably and without fear of later claims of infringement build upon, modify, incorporate in other works, reuse and redistribute as freely as possible in any form whatsoever and for any purposes, including without limitation commercial purposes. These owners may contribute to the Commons to promote the ideal of a free culture and the further production of creative, cultural and scientific works, or to gain reputation or greater distribution for their Work in part through the use and efforts of others.

For these and/or other purposes and motivations, and without any expectation of additional consideration or compensation, the person associating CC0 with a Work (the ”Affirmer”), to the extent that he or she is an owner of Copyright and Related Rights in the Work, voluntarily elects to apply CC0 to the Work and publicly distribute the Work under its terms, with knowledge of his or her Copyright and Related Rights in the Work and the meaning and intended legal effect of CC0 on those rights.

1. Copyright and Related Rights. A Work made available under CC0 may be protected by copyright and related or neighboring rights (”Copyright and Related Rights”). Copyright and Related Rights include, but are not limited to, the following:

 1. the right to reproduce, adapt, distribute, perform, display, communicate, and translate a Work;
 2. moral rights retained by the original author(s) and/or performer(s);
 3. publicity and privacy rights pertaining to a person’s image or likeness depicted in a Work;
 4. rights protecting against unfair competition in regards to a Work, subject to the limitations in paragraph 4(a), below;
 5. rights protecting the extraction, dissemination, use and reuse of data in a Work;
 6. database rights (such as those arising under Directive 96/9/EC of the European Parliament and of the Council of 11 March 1996 on the legal protection of databases, and under any national implementation thereof, including any amended or successor version of such directive); and
 7. other similar, equivalent or corresponding rights throughout the world based on applicable law or treaty, and any national implementations thereof.

2. Waiver. To the greatest extent permitted by, but not in contravention of, applicable law, Affirmer hereby overtly, fully, permanently, irrevocably and unconditionally waives, abandons, and surrenders all of Affirmer’s Copyright and Related Rights and associated claims and causes of action, whether now known or unknown (including existing as well as future claims and causes of action), in the Work (i) in all territories worldwide, (ii) for the maximum duration provided by applicable law or treaty (including future time extensions), (iii) in any current or future medium and for any number of copies, and (iv) for any purpose whatsoever, including without limitation commercial, advertising or promotional purposes (the ”Waiver”). Affirmer makes the Waiver for the benefit of each member of the public at large and to the detriment of Affirmer’s heirs and successors, fully intending that such Waiver shall not be subject to revocation, rescission, cancellation, termination, or any other legal or equitable action to disrupt the quiet enjoyment of the Work by the public as contemplated by Affirmer’s express Statement of Purpose.

3. Public License Fallback. Should any part of the Waiver for any reason be judged legally invalid or ineffective under applicable law, then the Waiver shall be preserved to the maximum extent permitted taking into account Affirmer’s express Statement of Purpose. In addition, to the extent the Waiver is so judged Affirmer hereby grants to each affected person a royalty-free, non transferable, non sublicensable, non exclusive, irrevocable and unconditional license to exercise Affirmer’s Copyright and Related Rights in the Work (i) in all territories worldwide, (ii) for the maximum duration provided by applicable law or treaty (including future time extensions), (iii) in any current or future medium and for any number of copies, and (iv) for any purpose whatsoever, including without limitation commercial, advertising or promotional purposes (the ”License”). The License shall be deemed effective as of the date CC0 was applied by Affirmer to the Work. Should any part of the License for any reason be judged legally invalid or ineffective under applicable law, such partial invalidity or ineffectiveness shall not invalidate the remainder of the License, and in such case Affirmer hereby affirms that he or she will not (i) exercise any of his or her remaining Copyright and Related Rights in the Work or (ii) assert any associated claims and causes of action with respect to the Work, in either case contrary to Affirmer’s express Statement of Purpose.

4. Limitations and Disclaimers.

 1. No trademark or patent rights held by Affirmer are waived, abandoned, surrendered, licensed or otherwise affected by this document.
 2. Affirmer offers the Work as-is and makes no representations or warranties of any kind concerning the Work, express, implied, statutory or otherwise, including without limitation warranties of title, merchantability, fitness for a particular purpose, non infringement, or the absence of latent or other defects, accuracy, or the present or absence of errors, whether or not discoverable, all to the greatest extent permissible under applicable law.
 3. Affirmer disclaims responsibility for clearing rights of other persons that may apply to the Work or any use thereof, including without limitation any person’s Copyright and Related Rights in the Work. Further, Affirmer disclaims responsibility for obtaining any necessary consents, permissions or other rights required for any use of the Work.
 4. Affirmer understands and acknowledges that Creative Commons is not a party to this document and has no duty or obligation with respect to this CC0 or use of the Work.

Creative Commons 0 (Public Domain) license logo

Creative Commons CC0 1.0 Yleismaailmallinen Lisenssi

Tietoa lisenssistä

In English

Hae tämä lisenssi raakatekstinä (englanniksi)

Alla oleva teksti on sanatarkka kopio oikeudellisesta tekstistä sivulla Creative Commons CC0 1.0 Yleismaailmallinen Lisenssi, haettu 2022-06-09.

 

 Tästä oikeudellisesta tekstistä on saatavilla virallisia käännöksiä myös muilla kielillä.

CREATIVE COMMONS CORPORATION EI OLE ASIANAJO- TAI LAKIASIAINTOIMISTO, EIKÄ SE TARJOA OIKEUDELLISIA PALVELUITA. TÄMÄN ASIAKIRJAN LEVITYS EI LUO TOIMEKSIANTO- TAI ASIAKASSUHDETTA. CREATIVE COMMONS TARJOAA TÄMÄN TIEDON ”SELLAISENA KUIN SE ON”. CREATIVE COMMONS EI ANNA TAKUITA TÄMÄN ASIAKIRJAN KÄYTTÖÖN LIITTYEN TAIKKA LIITTYEN INFORMAATIOON TAI TEOKSIIN, JOITA TÄMÄN ASIAKIRJAN MUKAISESTI TARJOTAAN. CREATIVE COMMONS EI VASTAA VAHINGOISTA, JOTKA AIHEUTUVAT TÄMÄN ASIAKIRJAN TAI TÄMÄN ASIAKIRJAN MUKAISESTI TARJOTTUJEN TEOSTEN TAI INFORMAATION KÄYTÖSTÄ.

Tarkoituksen Ilmaus

Useimmissa maailman oikeusjärjestelmissä myönnetään luovan työn itsenäisen ja omaperäisen tuloksen ja/tai tietokannan (kukin ”Teos”) tekijälle tai tältä oikeutensa johtaneille oikeudenhaltijoille (yhdessä ja erikseen ”oikeudenhaltija”) automaattisesti yksinomainen Tekijänoikeus ja yksinomaisia Läheisiä Oikeuksia (määritelty jäljempänä).

Jotkut oikeudenhaltijat haluavat pysyvästi luopua tällaisista Teokseen kohdistuvista oikeuksista tarkoituksenaan kartuttaa luovien, kulttuurillisten ja tieteellisten teosten muodostamia yhteisiä resursseja (”Yhteisresurssit”), joita suuri yleisö voi luotettavasti ja ilman oikeuden loukkaamista koskevien väitteiden pelkoa kehittää, muokata ja sisällyttää muihin teoksiin sekä käyttää uudelleen ja levittää edelleen niin vapaasti kuin mahdollista missä tahansa muodossa ja mitä tahansa tarkoitusta varten, sisältäen myös kaupalliset tarkoitukset. Tällaiset oikeudenhaltijat saattavat kartuttaa Yhteisresursseja edistääkseen vapaan kulttuurin ihannetta sekä uusien luovien, kulttuurin ja tieteen piiriin kuuluvien teosten tuottamista taikka saadakseen mainetta tai saattaakseen Teoksensa laajempaan levitykseen osin muiden siihen kohdistuvan käytön ja työn kautta.

Näistä ja/tai muista tarkoituksista ja vaikuttimista johtuen, ilman minkäänlaisia odotuksia enemmästä korvauksesta tai hyvityksestä, CC0:n Teokseen liittävä henkilö (”Vahvistaja”), sikäli ja siinä määrin kuin hän on Teoksen Tekijänoikeuden ja Läheisten Oikeuksien haltija, päättää vapaaehtoisesti soveltaa Teokseen CC0:a ja julkisesti levittää Teosta CC0:n mukaisesti tietoisena sekä omasta Tekijänoikeudestaan ja omista Läheisistä Oikeuksistaan Teokseen että CC0:n merkityksestä ja sillä tavoitelluista oikeusvaikutuksista tällaisiin oikeuksiin.

1. Tekijänoikeus ja Läheiset Oikeudet. CC0:n mukaisesti yleisön saataviin saatettuun Teokseen saattaa kohdistua tekijänoikeuksia, lähioikeuksia ja läheisiä oikeuksia (”Tekijänoikeus ja Läheiset Oikeudet”). Tekijänoikeuteen ja Läheisiin Oikeuksiin kuuluvat mm. seuraavat:

 1. oikeus valmistaa kappaleita Teoksesta ja oikeudet muunnella, levittää, esittää ja näyttää Teosta sekä välittää ja kääntää Teos;
 2. alkuperäisten tekijöiden ja/tai esittäjien moraaliset oikeudet;
 3. Teoksessa esitettyyn henkilön kuvaan tai henkilön tunnistettavaan osaan liittyvät yksityisyyden suojaa koskevat oikeudet ja henkilön oikeudet määrätä kuvansa tai henkilönsä tunnistettavan osan kaupallisesta käytöstä (privacy and publicity rights);
 4. oikeudet, jotka antavat suojaa Teokseen liittyvää vilpillistä kilpailua (unfair competition) vastaan, alla kappaleessa 4(a) mainituin rajoituksin;
 5. Teokseen sisältyvän informaation kopiointia, levitystä, käyttöä ja uudelleenkäyttöä suojaavat oikeudet;
 6. tietokantaoikeudet (kuten sellaiset, joista on säädetty Euroopan parlamentin ja neuvoston 11.3.1996 antamassa direktiivissä 96/9/EY tietokantojen oikeudellisesta suojasta, mukaan lukien sen muutokset ja sen sijaan tulleet säännökset, sekä kyseisen direktiivin nojalla kansallisesti täytäntöön pannuissa laeissa); sekä
 7. maailmanlaajuisesti muut samankaltaiset, vastaavat tai vastaavanlaiset oikeudet, jotka perustuvat sovellettavaan lakiin taikka kansainväliseen sopimukseen tai sellaisen johdosta säädettyyn kansalliseen säädökseen.

2. Oikeuksista luopuminen. Soveltuvan lainsäädännön sallimassa enimmäislaajuudessa lakia vastoin toimimatta Vahvistaja täten nimenomaisesti, täysin, pysyvästi, peruuttamattomasti ja ehdoitta hylkää ja luopuu kaikin osin Tekijänoikeudestaan ja Läheisistä Oikeuksistaan Teokseen sekä näihin oikeuksiin liittyvistä vaateista ja perusteista, olivatpa ne nyt tunnettuja tai tuntemattomia (sisältäen olemassa olevat ja tulevat vaateet ja perusteet), siten, että tämä luopuminen (i) käsittää kaikki maantieteelliset alueet maailmanlaajuisesti, (ii) on kestoltaan lain tai kansainvälisten sopimusten salliman enimmäisajan pituinen (ottaen huomioon tulevat enimmäisajan pidennykset), (iii) käsittää minkä tahansa nykyisen tai tulevan välineen sekä minkä tahansa kappaleiden määrän, (iv) mahdollistaa käytön missä tahansa tarkoituksessa sisältäen myös kaupallisen käytön sekä käytön mainos- ja myynninedistämistarkoituksissa (”Luopuminen”). Vahvistaja luopuu oikeuksistaan edellä mainitulla tavalla Teoksen käyttäjien ja hyödyntäjien hyväksi ja perillistensä ja seuraajiensa vahingoksi siinä vakaassa tarkoituksessa, että Luopumista ei kumota, peruuteta, pureta tai päätetä ja ettei muillakaan oikeudellisilla tai mihinkään oikeusteoriaan perustuvilla toimilla häiritä Teoksen käyttöä ja hyödyntämistä Vahvistajan nimenomaisessa Tarkoituksen Ilmauksessa kuvatulla tavalla.

3. Täydentävä julkinen lisenssi. Mikäli Luopuminen katsotaan sovellettavan lainsäädännön mukaan joiltain osin oikeudellisesti pätemättömäksi tai tehottomaksi, sovellettakoon Luopumista enimmäislaajuudessaan ottaen huomioon Vahvistajan nimenomainen Tarkoituksen Ilmaus. Lisäksi siltä osin kuin Luopuminen katsotaan pätemättömäksi tai tehottomaksi, Vahvistaja antaa jokaiselle, johon tämä vaikuttaa, rojaltivapaan, peruuttamattoman ja rajoittamattoman lisenssin koskien Vahvistajan Tekijänoikeutta ja Läheisiä Oikeuksia Teokseen, ilman siirto-, alilisensointi- tai yksinoikeutta, siten, että lisenssi (i) käsittää kaikki maantieteelliset alueet maailmanlaajuisesti, (ii) on kestoltaan lain tai kansainvälisten sopimusten salliman enimmäisajan pituinen (ottaen huomioon tulevat enimmäisajan pidennykset), (iii) käsittää minkä tahansa nykyisen tai tulevan välineen sekä minkä tahansa kappaleiden määrän, (iv) annetaan mihin tahansa tarkoitukseen sisältäen myös kaupallisen käytön sekä käytön mainos- ja myynninedistämistarkoituksissa (”Lisenssi”). Lisenssin katsotaan olevan voimassa siitä päivästä lukien, jolloin Vahvistaja sovelsi Teokseen CC0:aa. Mikäli Lisenssi katsotaan sovellettavan lainsäädännön mukaan joiltain osin oikeudellisesti mitättömäksi tai tehottomaksi, tällainen osittainen mitättömyys tai tehottomuus ei mitätöi Lisenssiä muilta osin ja Vahvistaja vakuuttaa, ettei hän tule vastoin nimenomaista Tarkoituksen Ilmaustaan (i) vetoamaan Tekijänoikeuteensa ja Läheisiin Oikeuksiinsa, siltä osin kuin sellaisia yhä kohdistuu Teokseen, taikka (ii) esittämään mitään tähän liittyviä vaatimuksia tai väitteitä Teosta koskien.

4. Rajoitukset ja vastuuvapauslauseke.

 1. Tällä asiakirjalla Vahvistaja ei luovu, hylkää, lisensoi tai muutoinkaan määrää tavaramerkki- tai patenttioikeuksistaan.
 2. Vahvistaja tarjoaa Teoksen sellaisena kuin se on, ilman minkäänlaista nimenomaista, oletettua, lainmukaista tai muunkaltaista takuuta tai takuuehtoa Teokseen liittyen, mukaan lukien lain sallimassa enimmäislaajuudessa esimerkiksi vakuutukset, jotka koskevat omistusoikeutta, myyntikelpoisuutta, tiettyyn tarkoitukseen sopivuutta, oikeuksien loukkaamattomuutta, virheettömyyttä (piilevät tai muut viat), tarkkuutta taikka todettavissa olevia tai todettavissa olemattomia virheitä.
 3. Vahvistaja ei ota vastuuta Teokseen tai sen käyttöön mahdollisesti soveltuvien, muiden tahojen oikeuksien selvittämisestä, sisältäen mm. minkä tahansa tahon Tekijänoikeuden ja Läheiset Oikeudet Teokseen. Lisäksi Vahvistaja ei ota vastuuta minkäänlaisten Teoksen käyttöön tarvittavien suostumusten, lupien tai muiden oikeuksien hankkimisesta.
 4. Vahvistaja ymmärtää ja myöntää, ettei Creative Commons ole tämän asiakirjan osapuoli, eikä sillä ole mitään tehtäviä tai velvollisuuksia CC0:aan tai Teoksen käyttöön liittyen.