1.3.2019
**Deadline for abstract and article submission has been extended to March 17th, 2019.**
 
 

Research Data and Humanities – RDHum 2019

University of Oulu, August 14-16, 2019

Final Call for Papers

Digital resources and technology are used more and more within the humanities and the social sciences. Researchers in digital humanities gather, administer and share rapidly accumulating digital resources. They also need various research methods and tools in working with these resources. The conference Research Data and Humanities (RDHum) seeks to gather researchers around these themes. In addition to researchers, we invite teachers, graduate and postgraduate students as well as other interested parties to participate and to contribute.

RDHum 2019 is jointly organised by the University of Oulu and the University of Jyväskylä, in collaboration with FIN-CLARINand Kielipankki, The Language Bank of Finland. The event is the first in the series of conferences taking place every other year in one of the universities within the FIN-CLARIN Consortium. The working languages in the conference are Finnish, Swedish and English.

The keynote speakers (abstracts)

 • Anna Čermáková, Marie Sklodowska-Curie Fellow (Department of English Language and Linguistics, University of Birmingham)
  Wicked witches and wise wizards: Children’s literature as an interdisciplinary meeting point in digital research
 • Arja Kuula-Luumi, Development Manager (Finnish Social Science Data Archive (FSD), University of Tampere)
  Tietosuoja ihmistieteissä
 • Veronika Laippala, Associate Professor (University of Turku)
  From bits and numbers to explanations – doing research on Internet-based big data

We welcome papers focusing on diverse topic areas, ranging from theoretical analyses to methodological and empirical studies but not limited to, the following:

Data and methodologies

 • Compiling digital databases and infrastructures
 • Digital data for less commonly used languages
 • Digital data and research as pedagogical resources
 • Search engines for digital data
 • Annotating digital data
 • Data mining and other exploratory approaches to digital data
 • Links between digital data research and other methodologies (e.g. statistical and non-statistical methods)
 • Synchronic or diachronic approaches
 • Comparative and interdisciplinary studies
 • Future technologies and innovations, e.g. virtual research environments

Research and findings in Digital Humanities

 • e.g. in anthropology, arts, communication and media studies, education, geography, gender studies, history, information science, law, linguistics and translations studies, literature, queer studies, religious studies, sociology, social welfare

In addition to the regular papers, the conference provides a venue for workshops and tutorials; topics and information

We invite the following types of submissions that are listed below.

You may submit your abstract in one of the workshops or tutorials or, alternatively, in the general session. All abstracts will be submitted in EasyChair system. If you plan to submit a paper for publication, please submit it concurrently with your abstract in EasyChair. Instructions are available here.

 1. Abstract for a presentation (10 min + 5 min for discussion, or 20 min + 10 min for discussion) or poster.
  Authors are invited to submit an abstract with the maximum length of 500 words. For a short presentation, the abstract must indicate the research question, the data and methods used (and preliminary results). A short presentation is recommended for presenting new and developing methods or other work in early stage. We also encourage students to contribute. For a long presentation, the abstract must indicate the research question, the data, the methods, and the results.
 2. Abstract and a short paper for a presentation (10 min + 5 min for discussion) or poster.
  Authors are invited to submit an abstract with the maximum length of 500 words and a short paper (4-8) pages. The abstract must indicate the research question, the data and methods used, and preliminary results. Accepted short papers will be published in the electronic conference proceedings. Please note that the submission deadline is identical for both the abstract and the short paper.
 3. Abstract and a long paper for a presentation (20 min + 10 min for discussion) or poster.
  Authors are invited to submit an abstract with the maximum length of 500 words and a long paper (8-12) pages. The abstract must indicate the research question, the data, the methods and the results. Accepted long papers will be published in the electronic conference proceedings. Please note that the submission deadline is identical for both the abstract and the long paper.

The instructions for formatting the papers are here.

The fee for attending the conference is 70 euros (35 euros for undergraduate students).

Important dates

 • Submission of proposals for workshops and tutorials: December 1-31, 2018
 • Acceptance of proposals for workshops and tutorials: January 15, 2019
 • Submission of abstracts, short papers and long papers: January 16 – March 17, 2019
 • Notification of acceptance of abstracts, short papers and long papers: April 2019
 • Submission deadline of publication ready texts: June 9, 2019
 • Conference: August 14-16, 2019

For more information, please send an inquiry to RDHum2019 [AT] oulu.fi.

Organizing committee

 • Jarmo H. Jantunen, chair (University of Jyväskylä)
 • Sisko Brunni (University of Oulu)
 • Maria Frick (University of Oulu)
 • Niina Kunnas (University of Oulu)
 • Mietta Lennes (FIN-CLARIN)
 • Santeri Palviainen (University of Oulu)
 • Valtteri Skantsi (University of Oulu)
 • Katja Västi (University of Oulu)
 • Hanna Westerlund (FIN-CLARIN)

Scientific committee

 • Jarmo H. Jantunen, chair (University of Jyväskylä)
 • Sisko Brunni (University of Oulu)
 • Ulla-Maija Forsberg (Institute for the Languages of Finland)
 • Marja-Liisa Helasvuo (University of Turku)
 • Ari Huhta (University of Jyväskylä)
 • Dimitrios Kokkinakis (University of Gothenburg)
 • Merja Koskela (University of Vaasa)
 • Mikko Kurimo (Aalto University)
 • Tommi Kurki (University of Turku)
 • Krister Lindén (University of Helsinki)
 • Pekka Manninen (CSC – IT Center for Science)
 • Mikhail Mikhailov (University of Tampere)
 • Eetu Mäkelä (University of Helsinki)
 • Costanza Navarretta (University of Copenhagen)
 • Minna Ruckenstein (University of Helsinki)
 • Inguna Skadiņa (University of Latvia)
 • Koenraad de Smedt (University of Bergen)
 • Mikko Tolonen (University of Helsinki)
 • Jurgita Vaičenonienė (Vytautas Magnus University)
 • Kadri Vider (University of Tartu)
 • Stefan Werner (University of Eastern Finland)

 

Research Data and Humanities – RDHum 2019

Oulun yliopisto, 14.–16.8.2019

Humanistisissa ja yhteiskuntatieteissä käytetään yhä enemmän digitaalisia aineistoja ja teknologiaa. Digitaalisten ihmistieteiden tutkijat kokoavat, hallinnoivat ja jakavat keskenään yhä kasvavia aineistoja. He tarvitsevat tutkimuksessaan myös monenlaisia menetelmiä ja työkaluja. Research Data and Humanities (RDHum) -konferenssin tarkoituksena on kerätä tutkijat yhteen näiden teemojen äärelle. Tutkijoiden lisäksi tapahtuma on suunnattu opettajille, perustutkinto- ja jatko-opiskelijoille sekä muille asiasta kiinnostuneille.

RDHum-konferenssin järjestävät yhdessä Oulun ja Jyväskylän yliopistot sekä FIN-CLARIN ja Kielipankki. Tapahtuma on ensimmäinen konferenssisarjassa, joka kokoontuu joka toinen vuosi jossakin FIN-CLARIN-konsortioon kuuluvassa yliopistossa. Konferenssin työkielet ovat suomi, ruotsi ja englanti.

Pääpuhujat (abstraktit)

 • Anna Čermáková, Marie Sklodowska-Curie Fellow (Department of English Language and Linguistics, University of Birmingham)
  Wicked witches and wise wizards: Children’s literature as an interdisciplinary meeting point in digital research
 • Arja Kuula-Luumi, kehittämispäällikkö (Tietoarkisto, Tampereen yliopisto)
  Tietosuoja ihmistieteissä
 • Veronika Laippala, apulaisprofessori (Turun yliopisto)
  From bits and numbers to explanations – doing research on Internet-based big data

Konferenssin esitykset voivat käsitellä digitaalisia aineistoja monista näkökulmista aina teoreettisesta analyysista metodologisiin ja empiirisiin tutkimuksiin saakka. Toivomme esityksiä, jotka voivat olla esimerkiksi seuraavilta aloilta:

Tutkimusaineistot ja menetelmät

 • digitaalisten aineistojen koostaminen ja infrastruktuurit
 • vähän tutkittujen ja käytettyjen kielten digitaaliset aineistot
 • digitaaliset aineistot pedagogisessa käytössä
 • digitaalisten aineistojen käyttöön soveltuvat työkalut
 • digitaalisten aineistojen annotointi
 • aineistojen louhinta ja uudet kokeelliset menetelmät
 • monimenetelmälliset lähestymistavat, joissa yhdistyvät digitaalisten aineistojen tutkimus ja muut menetelmät (esim. tilastolliset ja kvalitatiiviset menetelmät)
 • synkroniset ja diakroniset lähestymistavat
 • vertailevat ja monitieteiset tutkimukset
 • uudet teknologiat ja innovaatiot (esim. virtuaaliset tutkimusympäristöt)

Digitaalisia ihmistieteitä koskevat tutkimukset ja tulokset

 • esim. antropologia, taiteentutkimus, viestintä- ja mediatutkimus, kasvatustiede, maantiede, sukupuolentutkimus, historiantutkimus, informaatiotiede, oikeustiede, kieli- ja käännöstiede, kirjallisuudentutkimus, queer-tutkimus, uskontotiede, sosiologia, yhteiskuntatiede

Konferenssin yhteydessä järjestetään erilaisia työpajoja ja tutoriaaleja, joiden kuvaukset ja osallistumisohjeet ovat konferenssin sivuilla.

Konferenssiin voi osallistua seuraavilla tavoilla:

Esityksen voi osoittaa johonkin tiettyyn työpajaan tai tutoriaaliin tai vaihtoehtoisesti yleissektioon. Kaikki abstraktit ja mahdolliset artikkelit lähetetään samalla tavalla ja samaan aikaan EasyChair-järjestelmän kautta (ohjeet).

 1. Abstrakti sekä esitelmä (joko 10 min + 5 min keskustelulle tai 20 min + 10 min keskustelulle) tai posteri.
  Tekijöitä pyydetään lähettämään abstrakti, jonka enimmäispituus on 500 sanaa. Mikäli tekijä haluaa pitää lyhyen esitelmän, abstraktista on käytävä ilmi tutkimustavoite, aineisto ja menetelmät (sekä alustavat tulokset). Lyhyt esitelmä tai posteri sopii esimerkiksi uuden, vasta kehitteillä olevan menetelmän tai muun alkuvaiheessa olevan tutkimuksen esittelyyn. Kannustamme myös opiskelijoita mukaan. Pitkän esitelmän abstraktiin tulee sisältyä tutkimustavoite, aineisto, menetelmät ja tulokset.
 2. Abstrakti ja lyhyt artikkeli sekä lyhyt esitelmä (10 min + 5 min keskustelulle) tai posteri.
  Tekijöitä pyydetään lähettämään abstrakti, jonka enimmäispituus on 500 sanaa, sekä lyhyt artikkeli (4–8 sivua). Abstraktista on käytävä ilmi tutkimustavoite, aineisto ja menetelmät sekä alustavat tulokset. Hyväksytyt lyhyet artikkelit julkaistaan sähköisessä konferenssijulkaisussa. Huomaathan, että abstraktin ja artikkelin viimeinen lähettämispäivä on sama.
 3. Abstrakti ja pitkä artikkeli sekä esitelmä (20 min + 10 min keskustelulle) tai posteri.
  Tekijöitä pyydetään lähettämään abstrakti, jonka enimmäispituus on 500 sanaa, sekä pitkä artikkeli (8–12 sivua). Abstraktista on käytävä ilmi tutkimustavoite, aineisto ja menetelmät sekä tulokset. Hyväksytyt pitkät artikkelit julkaistaan sähköisessä konferenssijulkaisussa. Huomaathan, että abstraktin ja artikkelin viimeinen lähettämispäivä on sama.

Artikkelien muotoiluohjeet.

Konferenssin osallistumismaksu on 70 euroa (35 euroa perustutkinto-opiskelijoilta).

Tärkeät päivät

 • työpaja-/tutoriaaliehdotusten lähettäminen: 1.–31.12.2018
 • työpaja-/tutoriaaliehdotusten hyväksyminen: 15.1.2019
 • abstraktien ja mahdollisten artikkelien lähettäminen: 16.1.–17.3.2019
 • abstraktien ja artikkelien hyväksyminen: huhtikuu 2019
 • julkaisuvalmiiden tekstien lähettäminen: viimeistään 9.6.2019
 • konferenssi: 14.–16.8.2019

Tiedustelut voi lähettää sähköpostitse osoitteeseen RDHum2019 [ÄT] oulu.fi.

Järjestelytoimikunta

 • Jarmo H. Jantunen, pj. (Jyväskylän yliopisto)
 • Sisko Brunni (Oulun yliopisto)
 • Maria Frick (Oulun yliopisto)
 • Niina Kunnas (Oulun yliopisto)
 • Mietta Lennes (FIN-CLARIN)
 • Santeri Palviainen (Oulun yliopisto)
 • Valtteri Skantsi (Oulun yliopisto)
 • Katja Västi (Oulun yliopisto)
 • Hanna Westerlund (FIN-CLARIN)

Tieteellinen toimikunta

 • Jarmo H. Jantunen, pj. (Jyväskylän yliopisto)
 • Sisko Brunni (Oulun yliopisto)
 • Ulla-Maija Forsberg (Kotimaisten kielten keskus Kotus)
 • Marja-Liisa Helasvuo (Turun yliopisto)
 • Ari Huhta (Jyväskylän yliopisto)
 • Dimitrios Kokkinakis (University of Gothenburg)
 • Merja Koskela (Vaasan yliopisto)
 • Mikko Kurimo (Aalto-yliopisto)
 • Tommi Kurki (Turun yliopisto)
 • Krister Lindén (Helsingin yliopisto)
 • Pekka Manninen (CSC – Tieteen tietotekniikan keskus)
 • Mikhail Mikhailov (Tampereen yliopisto)
 • Eetu Mäkelä (Helsingin yliopisto)
 • Costanza Navarretta (University of Copenhagen)
 • Minna Ruckenstein (Helsingin yliopisto)
 • Inguna Skadiņa (University of Latvia)
 • Koenraad de Smedt (University of Bergen)
 • Mikko Tolonen (Helsingin yliopisto)
 • Jurgita Vaičenonienė (Vytautas Magnus University)
 • Kadri Vider (University of Tartu)
 • Stefan Werner (University of Eastern Finland)