17.3.2023

In English

Kuukauden tutkija: Noora Hoffrén

Noora Hoffrén
Kuva: Essi Ekman

Kielipankki koostuu kattavasta joukosta aineistoja sekä niiden tutkimiseen soveltuvista ohjelmistoista tehokkaassa laiteympäristössä. Noora Hoffrén kertoo meille väitöskirjatutkimuksestaan, jonka aiheena on konstruoitu toiminta suomalaisessa viittomakielessä ja suomen kielessä.

Kuka olet?

Olen Noora Hoffrén, viittomakielen tulkki ja väitöskirjatutkija. Teen artikkeliväitöskirjaa Jyväskylän yliopiston Kieli- ja viestintätieteiden laitoksella, viittomakielen keskuksella (VKK).

Mikä on tutkimuksesi aihe?

Väitöskirjani aihe on eläytymällä näyttäminen eli konstruoitu toiminta. Kun puhuja tai viittoja eläytyy jonkin toisen hahmon rooliin ja näyttää tämän hahmon ajatuksia, puhetta, tunteita tai toimintaa, hän konstruoi toimintaa. Konstruoitu toiminta ei aina ole ilmeistä tai voimakasta. Usein – varsinkin viittomakielessä – se sulautuu niin tiiviisti osaksi muuta kieltä, ettei sitä aina erota paljaalla silmällä. Tutkin konstruoitua toimintaa sekä suomalaisessa viittomakielessä että suomen kielessä. Väitöskirjani kytkeytyy osaksi Jyväskylän yliopiston meneillään olevaa ShowTell-projektia.

Miten Kielipankki liittyy tutkimukseesi?

Käytän tutkimusaineistona Suomalaisen viittomakielen korpusta, josta osa on jo julkaistu ja ladattavissa Kielipankissa (CFINSL). Aineisto sisältää useista kuvakulmista kuvattujen videoiden lisäksi perustason annotaatioita ja metatietoja. Se, että tällainen korpusaineisto on ylipäätänsä olemassa, mahdollistaa konstruoidun toiminnan tutkimisen parhaalla mahdollisella tavalla.

Tavoitteenani on kerätä viittomakielisen aineiston rinnalle suomenkielinen videokorpus, joka myös tallennetaan Kielipankkiin. Suomenkielinen videokorpus kerätään pareittain kuudelta äidinkieleltään suomenkieliseltä puhujalta. Aineiston keräämisessä käytetään vastaavia menetelmiä kuin Suomalaisen viittomakielen korpuksen keruussa. Tämä tarkoittaa esimerkiksi useamman kameran käyttöä kuvaussessioissa ja samojen elisitointimateriaalien (mm. ”Lumiukko” ja ”Sammakko, missä olet?” –kuvakirjojen) käyttöä.

Julkaisuja

Hoffrén, Noora 2019. Kuvailevien viittomien ja konstruoidun toiminnan yhteispeli. Pro gradu -tutkielma. Jyväskylän yliopisto. Saatavilla: http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201910144419

Lisätietoa

 

FIN-CLARIN eli suomalaisten yliopistojen, CSC – Tieteen tietotekniikan keskuksen ja Kotimaisten kielten keskuksen muodostama konsortio auttaa humanististen tieteiden tutkijoita käyttämään, jalostamaan, säilyttämään ja jakamaan tutkimusaineistoja. Aineistoja ja työkaluja tarjoaa Kielipankki.

Kaikki tähän saakka esitellyt Kielipankin käyttäjät löytyvät Kuukauden tutkija -arkistosta. Tämä artikkeli julkaistaan myös Helsingin yliopiston humanistisen tiedekunnan verkkosivuilla.