1.3.2017

Kuukauden tutkija: Tommi Jantunen

kuva: Martti Minkkinen

Kielipankki koostuu kattavasta joukosta aineistoja sekä niiden tutkimiseen soveltuvista ohjelmistoista tehokkaassa laiteympäristössä. Jyväskylän yliopiston kieli- ja viestintätieteiden laitoksen akatemiatutkija Tommi Jantunen kertoo Kielipankin ProGram-aineistoa koskevasta tutkimuksestaan.

Kuka olet?

Olen Tommi Jantunen ja toimin akatemiatutkijana suomalaisen viittomakielen oppiaineessa Jyväskylän yliopiston kieli- ja viestintätieteiden laitoksessa.

Mikä on tutkimuksesi aihe?

Tutkin viittomakielten rakennetta useasta eri näkökulmasta. Tällä hetkellä tarkastelussani on suomalaisen viittomakielen lauserakenne ja erityisesti se, miten eleiden ja ylipäätään eleisyyden läsnäolo viittomisessa vaikuttaa lauserakenteeseen. Samalla tutkin myös kehon eri osien yhteispeliä ja roolia viittomakielisten lauseiden tuottoprosessissa. Tutkimukseni pohjaa erilaisille viittomakielisille videokorpuksille ja hyödyntää menetelmällisesti myös uusinta tietokonenäkö- ja liikekaappausteknologiaa.

Miten Kielipankki liittyy tutkimukseesi?

Tutkimukseni liittyy Suomen Akatemian vuosille 2013–2018 rahoittamaan akatemiatutkijan projektiini, jonka nimi on Näkökulmia suomalaisen viittomakielen kielioppiin ja prosodiaan. Projektin päätavoite on tuottaa uutta tutkimustietoa erityisesti suomalaisen viittomakielen lauseopista ja luoda näin pohjaa myöhemmälle suomalaisen viittomakielen kieliopin laadinnalle. Yksi osatavoite on myös olla mukana suomalaisen viittomakielen korpustyössä.

Miten Kielipankki liittyy hankkeen toimintaan?

Projektissa käsiteltyä viittomakielistä korpusaineistoa julkaistiin keväällä 2016 Kielipankin LAT-ympäristössä. Käytännössä julkaistu aineisto on pieni otos laajempaa videomateriaalia, jossa äidinkieliset viittojat kertovat toisilleen suomalaisella viittomakielellä sammakko- ja lumiukkotarinoita. Videomateriaali on annotoitu usealla eri tasolla (mm. viittomat, lauseet ja käännökset), ja materiaalikokonaisuus sisältää myös tietokonenäköanalyysin avulla tuotettua dataa jokaisen viittojan pään, silmien ja suun liikkumisesta. Kielipankissa aineisto on tutkijoiden vapaasti saatavilla.

FIN-CLARIN eli suomalaisten yliopistojen, Tieteen tietotekniikan keskuksen ja Kotimaisten kielten keskuksen muodostama konsortio auttaa humanististen tieteiden tutkijoita käyttämään, jalostamaan, säilyttämään ja jakamaan tutkimusaineistoja. Aineistoja ja työkaluja tarjoaa Kielipankki.

Kaikki toistaiseksi esitellyt Kielipankin käyttäjät löytyvät Kuukauden tutkija -arkistosta.