Aineistokohtaiset tietosuojaehdot (puhelahjat)

In English

Aineiston nimi: Lahjoita puhetta -aineisto (puhelahjat) 

Aineiston kuvailutiedot: urn:nbn:fi:lb-2020090321 
Lisenssi: urn:nbn:fi:lb-2022020221 

Tämä Aineisto sisältää henkilötietoja, joiden käsittelyä koskevat erityisehdot on kuvattu tällä sivulla. Tutustu lisäksi henkilötietoja sisältävien Kielipankin aineistojen käsittelyohjeisiin. 

Kielipankkiin talletetun aineiston rekisterinpitäjä 

Helsingin yliopisto 
PL 3 
00014 Helsingin yliopisto 
Puhelin: 02941 911 

Lisätietoja Kielipankin aineistojen tietosuojasta voit pyytää FIN-CLARINin asiakaspalvelusta. 

Helsingin yliopiston tietosuojavastaava 

Sähköpostiosoite: tietosuoja@helsinki.fi 

Henkilötietojen kuvaus 

Aineiston sisältämien henkilötietojen tyypit 

Alkuperäinen Aineisto koostuu puheäänitteistä, äänitteiden tallennukseen liittyvistä teknisistä oheistiedoista sekä puhettaan lahjoittaneiden henkilöiden vapaaehtoisesti antamista taustatiedoista. Kuhunkin äänitallenteeseen voi liittyä myös puheen sanallisen sisällön tekstimuotoinen kuvaus eli litteraatti sekä muita kuvauksia ja merkkauksia, joita on tuotettu käsin tai koneellisesti. 

Aineistoon kuuluvat äänitteet ovat alkuperäisen sisältönsä osalta muokkaamattomia, vaikka äänitiedostojen tallennusformaatti saattaa käytännön syistä vaihdella. Joissakin tapauksissa puhujan henkilöllisyys voi käydä ilmi joko suoraan tai epäsuorasti esimerkiksi hänen oman puheäänensä tai äänitteessä mainittujen asioiden perusteella. Aineistoa ei kuitenkaan saa käyttää puhujien henkilöllisyyden selvittämiseen.

Äänitteiden oheistietoihin sisältyvät  

 • puheen lahjoittajan käyttämä käyttöjärjestelmä ja selainversio,  
 • äänitteen tekninen tarkkuus 
 • äänitteen kesto  
 • äänityksen tarkka ajankohta 
 • teeman ja aiheen numerot, ts. tiedot lahjoittajalle annetuista virikkeistä, esimerkiksi kuvista, videoista ja ohjeteksteistä, joiden kohdalla kyseinen puhetallenne syntyi.

Tekniset oheistiedot on tallennettu Aineistoon karkealla tasolla siten, että laitetietojen perusteella ei voi selvittää tallenteen tekijän tai laitteen käyttäjän henkilöllisyyttä.

Puheen lahjoittajien vapaaehtoisesti antamiin taustatietoihin kuuluu seuraavia tietoja:  

 • puhujan oma käsitys edustamastaan murrealueesta (suljettu joukko karkeasti määriteltyjä vaihtoehtoja kuten esim. Uusimaa, Etelä-Savo, Satakunta jne.) 
 • puhujan sukupuoli
 • äidinkieli/-kielet 
 • ikäryhmä (ryhmiteltynä 10 vuoden tarkkuudella) 
 • asuinpaikka (vapaatekstinä) 
 • syntymäpaikka (vapaatekstinä), 
 • ammatti (vapaatekstinä) 
 • koulutustaso (suljetusta listasta valittu vaihtoehto).

Taustatietojen oikeellisuutta ei ole mahdollista jälkikäteen tarkistaa. Puheen lahjoittajat ovat voineet halutessaan jättää taustatietokysymyksiä väliin tai he ovat saattaneet antaa niihin vääriä tietoja. Vapaatekstinä kirjoitettavat vastaukset on voinut antaa haluamallaan tarkkuudella. Jos puhetta on lahjoitettu samalla laitteella useita kertoja, lahjoittaja on voinut antaa samoihin taustatietokysymyksiin useita erilaisia vastauksia.

Rekisteröityjen ryhmät 

Rekisteröidyt ovat Lahjoita puhetta –kampanjaan osallistuneita henkilöitä, jotka ovat vapaaehtoisesti lahjoittaneet puhettaan ja valitsemiaan taustatietoja. 

Aineistoon liittyvät erityiset tietosuojaehdot 

Käyttäjällä tarkoitetaan näissä tietosuojaehdoissa sitä tahoa, joka toimii vastaanotettavan Aineiston rekisterinpitäjänä yleisen tietosuoja-asetuksen (EU) 2016/679 mukaan. Käyttäjä voi siis tapauksesta ja Aineiston käyttötarkoituksesta riippuen olla Kielipankin käyttäjän työnantaja tai organisaatio, jossa hän toimii (esimerkiksi yliopisto, ammattikorkeakoulu tai muu tutkimusorganisaatio) tai palvelun käyttäjä henkilökohtaisesti. 

Käyttäjä ymmärtää, että Aineistoa vastaanottaessaan siitä tulee soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaan rekisterinpitäjä. Käyttäjä on vastuussa siitä, että se noudattaa henkilötietojen käsittelyssä soveltuvaa tietosuojalainsäädäntöä. 

Henkilötietojen käyttötarkoitus 

 • Aineistoa saa käyttää ainoastaan Rekisterinpitäjän hyväksymässä tutkimussuunnitelmassa kuvattuun tutkimustarkoitukseen.

Henkilötietojen sijainti 

 • Aineistoa ei saa käsitellä Euroopan talousalueen ulkopuolella.
 • Aineiston voi saada käsiteltäväksi Euroopan talousalueen ulkopuolella vain erillisestä hakemuksesta. Ota siinä tapauksessa yhteyttä Kielipankkiin.
 • Jos Käyttäjä tai Käyttäjän alihankkija tai palveluntarjoaja käsittelee henkilötietoja Euroopan talousalueen ulkopuolella, Kielipankki ja Käyttäjä toteuttavat yleisen tietosuoja-asetuksen V luvun edellyttämät suojatoimet ennen Aineiston siirtämistä Käyttäjälle. Kielipankilla on oikeus pidättäytyä Aineiston siirtämisestä käsiteltäväksi Euroopan talousalueen ulkopuolella, mikäli se katsoo, että Aineiston siirtäminen tietosuoja-asetuksen V lukua noudattaen ei ole kohtuudella mahdollista. 

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät ehdot 

 • Aineiston luovuttaminen tai siihen pääsyn antaminen kolmannelle osapuolelle sekä julkaiseminen on kielletty. Käyttäjä saa kuitenkin siirtää aineistoa henkilötietojen käsittelijöinä toimiville alihankkijoilleen tai palveluntarjoajilleen tämän sopimuksen mukaisiin tarkoituksiin. Käsittelijöitä käytettäessä on noudatettava EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen vaatimuksia henkilötietojen käsittelijöistä, ja niiden kanssa on tehtävä asetuksen 28 artiklan mukainen sopimus henkilötietojen käsittelystä. 

 • Aineiston käsittely kuluttajille suunnatussa pilvipalvelussa on kielletty.

 • Aineistoa ei saa käyttää puheen lahjoittajien henkilöllisyyden tunnistamiseen. Aineistoon sisältyviin äänitteisiin ei saa yhdistää muualta saatavilla olevia henkilötietoja, eikä Aineistoon sisältyviä äänitteitä saa verrata muualta saatavilla oleviin äänitteisiin sen selvittämiseksi, onko kyse samasta puhujasta.

 • Käyttäjän on ilmoitettava Kielipankille ilman aiheetonta viivytystä, mikäli Aineistoon kohdistuu henkilötietojen tietoturvaloukkaus, jonka seurauksena on siirrettyjen, tallennettujen tai muuten käsiteltyjen henkilötietojen vahingossa tapahtuva tai lainvastainen tuhoaminen, häviäminen, muuttaminen, luvaton luovuttaminen taikka pääsy tietoihin. 

Ilmoitusvelvollisuus 

Käyttäjän on ilmoitettava viivytyksettä Kielipankille, jos se havaitsee tai epäilee, että Aineisto sisältää: 

 1. luvattomia, virheellisiä, tarpeettomia tai vanhentuneita henkilötietoja (esimerkiksi suoria tunnistetietoja kuten nimiä ja yhteystietoja, henkilön yksityiselämää koskevia tietoja, juoruja tai jotakuta herjaavaa puhetta), 
 2. luvattomia tekijänoikeuden tai sen lähioikeuksien suojaamien teosten tai muiden kohteiden kappaleita, 
 3. liikesalaisuuksia, 
 4. tietoja, joiden esittäminen ilmeisesti täyttäisi rikoslain yksityisyyden, rauhan ja kunnian loukkaamisen (24 luku), kiihottamisen kansanryhmää vastaan (11:10 – 10 a) tai muun rikoksen tunnusmerkistön, tai 
 5. äänitteitä, joissa puhetta on nauhoitettu puhujan tietämättä tai nauhoitus on käynnistetty vahingossa. 

Käyttäjän tulee liittää ilmoitukseen tiedot, joiden avulla Kielipankki voi tunnistaa kyseisen  äänitteen. 

Aineiston päivitykset 

Kielipankki voi tuottaa Aineistosta uusia versioita esimerkiksi sen varmistamiseksi, että tietosuojalainsäädännön mukaiset rekisteröidyn oikeudet toteutetaan ja Aineisto ei sisällä lainvastaista sisältöä. Kun Kielipankki tuottaa Aineistosta uuden version ja ilmoittaa siitä sähköpostitse Käyttäjälle, Käyttäjän on viivytyksettä poistettava vanha versio Aineistosta ja korvattava se uudella. Käyttäjän on toimitettava Kielipankille toimiva ja ajantasainen sähköpostiosoitteensa, johon ilmoitetaan Aineiston päivityksistä. 

Julkaise linkki omaan tietosuojailmoitukseen 

Kun ryhdyt käyttämään tätä Aineistoa, ilmoita oman hankkeesi yleistajuinen otsikko sekä avoimesti saatavilla olevan tietosuojaselosteen linkki Kielipankille tällä lomakkeella. Ilmoitetut tiedot julkaistaan Kielipankin verkkosivuilla. 

Päivitykset 

Tätä sivua on viimeksi päivitetty 21.10.2022. 

Tämän sivun pysyvä tunniste: urn:nbn:fi:lb-2022020222