Käsitellessään henkilötietoja rekisterinpitäjän lukuun Kielipankissa Helsingin yliopisto sitoutuu seuraaviin periaatteisiin:

  • Helsingin yliopisto käsittelee henkilötietoja ainoastaan rekisterinpitäjän antamien dokumentoitujen ohjeiden mukaisesti.
  • Helsingin yliopisto varmistaa, että sen alaisuudessa toimivat henkilöt, joilla on oikeus käsitellä henkilötietoja, ovat salassapitovelvollisuuden alaisia.
  • Helsingin yliopisto toteuttaa kaikki käsittelyn turvallisuuden edellyttämät toimenpiteet.
  • Helsingin yliopisto noudattaa toisen henkilötietojen käsittelijän käyttöön liittyviä edellytyksiä.
  • Helsingin yliopisto auttaa mahdollisuuksien mukaan rekisterinpitäjää asianmukaisilla teknisillä ja organisatorisilla toimenpiteillä vastaamaan pyyntöihin, jotka koskevat rekisteröidyn oikeuksien käyttämistä.
  • Helsingin yliopisto auttaa rekisterinpitäjää varmistamaan, että henkilötietojen turvallisuuteen sekä tietosuojaa koskevaan vaikutustenarviointiin ja ennakkokuulemiseen liittyviä velvollisuuksia on noudatettu.
  • Palvelun loputtua Helsingin yliopisto rekisterinpitäjän ohjeiden mukaisesti tuhoaa kaikki henkilötiedot tai palauttaa ne rekisterinpitäjälle, ja tuhoaa mahdolliset tietojen jäljennökset, ellei niiden säilyttämiseen ole lainsäädännöllistä velvollisuutta.
  • Helsingin yliopisto saattaa rekisterinpitäjän saataville kaikki tiedot, jotka ovat tarpeen henkilötietojen käsittelijää koskevien velvollisuuksien noudattamisen osoittamista varten.
  • Helsingin yliopisto sallii rekisterinpitäjän tai muun rekisterinpitäjän valtuuttaman auditoijan suorittamat auditoinnit, kuten tarkastukset, sekä osallistuu niihin.