Aineiston nimi (ja lyhenne):

Aineiston pysyvä tunniste:

http://urn.fi/urn:nbn:fi:lb-xxxxxxxxxx

Henkilötietoja sisältävän aineiston käsittelyperuste

(Vaihtoehtoinen muotoilu, jota voidaan käyttää myös, mikäli rekisterinpitäjä on päättänyt olla soveltamatta tutkittavilta pyydettyä suostumusta ennen 24.5.2018 kerättyyn aineistoon:)
Aineiston käsittelyperusteena on 24.5.2018 alkaen yleisen edun mukainen tutkimus (EU:n tietosuoja-asetus (EU) 2016/679 6 artikla 1. e).

(Vaihtoehtoinen muotoilu sekä vanhoille että uusille aineistoille, joiden perusteena on suostumus:)
Henkilötietojen käsittelyn perusteena on tutkittavien antama suostumus. Tutkimusta varten äänitetyt puhujat saivat kirjallista tietoa tutkimuksesta (ks. liite 1) ja siihen liittyvästä henkilötietojen käsittelystä sekä allekirjoittivat henkilötietojen käsittelyä koskevan suostumuksen (ks. liite 2).

Rekisterinpitäjä

(vastuullinen organisaatio; tai yksittäinen tutkija, mikäli aineistoa ei ole kerätty työ- tai ohjaussuhteessa)

Rekisterinpitäjän yhteyshenkilö

(esim. keruusta vastaava tutkija ja yhteystiedot, mikäli rekisterinpitäjä on organisaatio)

Aineiston käsittely

FIN-CLARIN toimii aineiston käsittelijänä.

Tallennussopimus on tehty / Aineiston tallentamisesta on alustavasti sovittu FIN-CLARINin kanssa: (sopimuksen, sähköpostin tms. päivämäärä)

(Tarpeen mukaan tässä voidaan mainita myös rekisterinpitäjästä erilliset tahot, jotka käsittelevät aineistoa rekisterinpitäjän pyynnöstä.)

Aineiston luovutusperiaatteet ja käyttöehdot

Aineisto on saatavilla FIN-CLARINin ylläpitämän Kielipankin kautta lisenssillä CLARIN RES +NC +PRIV.

Lisenssin mukaisesti aineistoa luovutetaan ainoastaan niiden tutkijoiden käyttöön, jotka ovat esittäneet hyväksyttävän tutkimussuunnitelman ja joille rekisterinpitäjä (tai rekisterinpitäjän määräämä yhteyshenkilö) on myöntänyt määräaikaisen henkilökohtaisen käyttöoikeuden. Käyttöoikeushakemuksen yhteydessä hakijan on hyväksyttävä lisenssin mukaiset käyttöehdot.

(ACA-aineistolle myös seuraava mahdollisuus, vrt. aku-egg:
Tallennussopimuksella on sovittu, että aineistoa voidaan luovuttaa ilman erillistä hakemusta kirjautuneille käyttäjille, joiden työtehtäviin sisältyy tutkimusta. Ratkaisu perustuu vuonna 2012 käytyyn keskusteluun rekisterinpitäjän yhteyshenkilön sekä FIN-CLARINin lakimiehen kanssa.)

Aineistokohtaiset käyttöehdot on kuvattu erillisellä lisenssisivulla, johon löytyy linkki aineiston kuvailutiedoista sekä Kielipankin aineistoluettelon Lisenssi-sarakkeesta.

Kuvaus aineiston sisältämistä henkilötietoryhmistä

Esimerkkikuvauksia, joita voi muokata:

Aineisto sisältää äänitteitä/videota (haastattelutilanteista tms.). Ääni- tai videomuotoista aineistoa ei ole mahdollista käsitellä tunnisteettomaksi niin, että se kuitenkin säilyisi tutkimuksen kannalta käyttökelpoisena. (Alkuperäisten äänitteiden alussa mainitut haastateltavien nimet jne. on kuitenkin poistettu.)

Aineisto sisältää 12 henkilöltä tallennettuja teknisesti korkealaatuisia puheäänitteitä ja samanaikaisesti tallennettuja elektroglottogrammeja (EGG). EGG on noninvasiivinen menetelmä, jolla kaulan molemmille puolille kiinnitettävillä elektrodeilla mitataan kurkunpään sähkönjohtavuutta. Yhdistämällä ääni- ja EGG-signaalit saadaan tietoa äänihuulten toiminnasta. Puhujien tehtävänä on ollut ääntää yksittäisiä vokaaleja tai lukea ääneen annettuja sanoja tai tekstiä. Aineistoa ei ole mahdollista käsitellä tunnisteettomaksi niin, että se kuitenkin säilyisi tutkimuksen kannalta käyttökelpoisena. Äänitteitä ei ole litteroitu. Puhujien tiedoista on merkitty eksplisiittisesti näkyviin ainoastaan sukupuoli.

Tekstit saattavat sisältää suoria tai epäsuoria tunnisteita.

Riskiarvio

24.5.2018 tehdyn arvion perusteella henkilötietojen mahdolliseen paljastumiseen liittyvät riskit on arvioitu pieniksi.

(millaista vahinkoa henkilötietojen mahdollinen paljastuminen voi aiheuttaa? Esim. syrjintä, petos, identiteettivarkaus, maineenmenetys, taloudellinen tai sosiaalinen vahinko)

Suojatoimet

Aineiston käsittelyssä noudatetaan Kielipankin yleisiä tietosuojakäytänteitä.

Tiedostojen ja hakemistojen nimissä ja aineistosta tehdyissä tekstimuotoisissa litteraateissa tutkittaviin viitataan koodeilla. Koodiavain on rekisterinpitäjän (yhteyshenkilön) hallussa ja sitä säilytetään erillään varsinaisesta aineistosta.

Aineiston julkiset kuvailutiedot on anonymisoitu.

Kuvaus henkilötietoihin liittyvistä suojatoimista (pseudonymisointi, tutkittavien yhteystietojen säilyttäminen) – tekniset ja organisatoriset toimenpiteet

(Esimerkki siitä, mitä vaikkapa CLARIN RES +NC +PRIV +DEP -lisenssi voi käytännössä tarkoittaa Kielipankin käyttäjien kannalta:)
Aineiston käyttöoikeuden saaneilla tutkijoilla on oikeus käsitellä aineistoa vain käyttöoikeushakemuksessa mainitsemaansa tutkimustarkoitukseen. Luvan saanut tutkija on velvollinen käsittelemään hallussaan olevaa aineistoa vain riittävän suojatussa ympäristössä. Hän ei saa levittää tunnisteellisia kopioita aineistosta tai sen osista. Hyviä tutkimuseettisiä käytänteitä noudattaen tutkija voi julkaista yksittäisiä, lyhyitä näytteitä alkuperäisestä ääniaineistosta tai äänitteiden litteraateista, mikäli kyseiset näytteet on joko kokonaan anonymisoitu tai pseudonymisoitu. Tutkija voi myös esittää tunnisteellisia tai muokattuja näytteitä tutkimusyhteisön sisäisissä tilaisuuksissa taikka opetustilanteissa, jos se on hänen käyttöoikeushakemuksessaan kuvatun käyttötarkoituksen mukaista ja näytteet valitaan tai käsitellään siten, että niissä olevien henkilötietojen määrä on mahdollisimman vähäinen. Mikäli tutkija haluaa julkaista tutkimustarkoitusta varten muokatun aineiston uudelleen, hänen tulee sopia uuden aineistoversion välittämisestä FIN-CLARINin kanssa. Käyttöoikeuden saanut tutkija sitoutuu poistamaan kaikki aineistosta tekemänsä kopiot, kun hakemuksen mukainen käyttötarkoitus on päättynyt.

Päivitykset

Tämä dokumentti on luotu 24.5.2018 ja sitä päivitetään tarvittaessa.

 

(Alla olevat liitteet tarvitaan vain siinä tapauksessa, että henkilötietojen käsittelyn perusteena on tutkittavan antama suostumus.)


Liite 1:

Tutkittaville annettu tutkimusta koskeva informaatio

Tutkittaville annettu tutkimusta koskeva informaatio (esimerkiksi tutkimustiedote) on hyvä liittää tietosuojaselvitykseen, mikäli suostumusta käytetään henkilötietojen käsittelyn perusteena. Tutkittaville tulee esimerkiksi korostaa, että tutkimukseen osallistuminen on vapaaehtoista eikä se vaikuta millään tavalla heidän asemaansa tai kohteluunsa.


Liite 2:

Tutkittavilta pyydetyn alkuperäisen suostumuksen tekstisisältö (näyte)

Mikäli suostumusta käytetään henkilötietojen käsittelyn perusteena, suostumuksen tarkka muotoilu on hyvä liittää tietosuojaselvitykseen. Huom. Jos käsittelyperusteena halutaan käyttää suostumusta, sitä on aina pyydettävä tutkittavalta jo ennen henkilötietojen keräämisen aloittamista (ellei esimerkiksi eettinen toimikunta ole tapauskohtaisesti hyväksynyt muunlaista menettelyä).

Hae Kielipankki-portaalista:
Mila OivaKuukauden tutkija: Mila Oiva

 

Yhteystiedot

Kielipankin tekninen ylläpito:
kielipankki (ät) csc.fi
p. 09 4572001

Aineistoihin ja muuhun sisältöön liittyvät asiat:
fin-clarin (ät) helsinki.fi
p. 029 4144036 / 029 4129317