Aineistokohtaiset tietosuojaehdot (seuruu)

In English

Huom. Tämän Aineiston sisältämien henkilötietojen kuvausta ja niiden käsittelyyn liittyviä rajoituksia tarkistetaan parhaillaan ja tiedot saattavat joiltakin osin päivittyä. Otathan epäselvissä tilanteissa yhteyttä Kielipankkiin toimintaohjeiden saamiseksi.

Aineiston nimi: Murteenseuruukorpus (seuruu)

Aineiston kuvailutiedot: http://urn.fi/urn:nbn:fi:lb-2014073043
Lisenssi: urn:nbn:fi:lb-2015041307

Tämä Aineisto sisältää henkilötietoja, joiden käsittelyä koskevat erityisehdot on kuvattu tällä sivulla. Tutustu lisäksi henkilötietoja sisältävien Kielipankin aineistojen käsittelyohjeisiin. 

Kielipankkiin talletetun aineiston rekisterinpitäjä

Kotimaisten kielten keskus
Hakaniemenranta 6
00530 Helsinki

Lisätietoja Kielipankissa olevien aineistojen tietosuojasta voit pyytää Kielipankin asiakaspalvelusta. 

Kotimaisten kielten keskuksen tietosuojavastaava 

Sähköpostiosoite: tietosuoja[ät]oph.fi

Henkilötietojen kuvaus

Aineiston sisältämien henkilötietojen tyypit

Aineisto koostuu

 • haastatteluäänitteistä, joiden alkuperäistä sisältöä ei ole muokattu,
 • puheesta tehdyistä tekstimuotoisista litteraateista ja muusta tutkimuksen kannalta tarpeellisesta merkkauksesta sekä
 • haastateltavien erikseen antamista taustatiedoista (sukupuoli ja syntymäaika).

Äänitteiden alussa mainitaan useimmiten haastateltavan koko nimi ja paikkakunta, jolla haastattelu on tehty. Haastateltavan henkilöllisyys saattaa käydä ilmi myös muista kohdista epäsuorasti hänen oman puheäänensä, haastattelussa mainittujen asioiden ja muiden Aineistoon sisältyvien tietojen perusteella etenkin, kun kyseessä ovat olleet pienehköt maaseutupaikkakunnat.

Tunnisteita ei ole pyritty poistamaan tai häivyttämään, koska tämä haittaisi Aineiston pääasiallista käyttöä murteiden vertailuun ja seurantaan. Äänitteitä ei voida muokata täysin tunnisteettomiksi siten, että tutkimuksen toteuttaminen olisi edelleen mahdollista tarkoituksenmukaisella tavalla.

Rekisteröityjen ryhmät 

Rekisteröidyt ovat kymmeneltä eri maaseutupaikkakunnalta (Alastaro, Alatornio, Artjärvi, Eurajoki, Kauhava, Lapinlahti, Liperi, Pälkäne, Savitaipale, Sotkamo) kotoisin olevia eri-ikäisiä suomalaisia, jotka suostuivat vapaaehtoisesti haastateltaviksi. Ensimmäinen haastattelukierros aloitettiin vuonna 1989 ja toinen kierros kesti vuodesta 1999 vuoteen 2007. Aineiston keräämisen tavoitteena on ollut, että murteita ja niiden muuttumista ajan mittaan voitaisiin tutkia, vertailla ja seurata sekä yksilötasolla että puhujaryhmien ja paikkakuntien välillä.

Aineistoon liittyvät erityiset tietosuojaehdot

Käyttäjällä tarkoitetaan näissä tietosuojaehdoissa sitä tahoa, joka toimii vastaanotettavan Aineiston rekisterinpitäjänä yleisen tietosuoja-asetuksen (EU) 2016/679 mukaan. Käyttäjä voi siis tapauksesta ja Aineiston käyttötarkoituksesta riippuen olla Kielipankin käyttäjän työnantaja tai organisaatio, jossa hän toimii (esimerkiksi yliopisto, ammattikorkeakoulu tai muu tutkimusorganisaatio) tai palvelun käyttäjä henkilökohtaisesti. 

Käyttäjä ymmärtää, että Aineistoa vastaanottaessaan siitä tulee soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaan rekisterinpitäjä. Käyttäjä on vastuussa siitä, että se noudattaa henkilötietojen käsittelyssä soveltuvaa tietosuojalainsäädäntöä. 

Henkilötietojen käyttötarkoitus

 • Aineistoa saa käyttää ainoastaan Rekisterinpitäjän hyväksymässä tutkimussuunnitelmassa kuvattuun tutkimustarkoitukseen.

Henkilötietojen sijainti

 • Aineistoa ei saa käsitellä Euroopan talousalueen ulkopuolella.
 • Aineiston voi saada käsiteltäväksi Euroopan talousalueen ulkopuolella vain erillisestä hakemuksesta. Ota siinä tapauksessa yhteyttä Kielipankkiin.
 • Jos Käyttäjä tai Käyttäjän alihankkija tai palveluntarjoaja käsittelee henkilötietoja Euroopan talousalueen ulkopuolella, Kielipankki ja Käyttäjä toteuttavat yleisen tietosuoja-asetuksen V luvun edellyttämät suojatoimet ennen Aineiston siirtämistä Käyttäjälle. Kielipankilla on oikeus pidättäytyä Aineiston siirtämisestä käsiteltäväksi Euroopan talousalueen ulkopuolella, mikäli se katsoo, että Aineiston siirtäminen tietosuoja-asetuksen V lukua noudattaen ei ole kohtuudella mahdollista. 

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät ehdot

 • Aineiston luovuttaminen tai siihen pääsyn antaminen kolmannelle osapuolelle sekä julkaiseminen on kielletty. Käyttäjä saa kuitenkin siirtää aineistoa henkilötietojen käsittelijöinä toimiville alihankkijoilleen tai palveluntarjoajilleen tämän sopimuksen mukaisiin tarkoituksiin. Käsittelijöitä käytettäessä on noudatettava EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen vaatimuksia henkilötietojen käsittelijöistä, ja niiden kanssa on tehtävä asetuksen 28 artiklan mukainen sopimus henkilötietojen käsittelystä.
 • Aineiston käsittely kuluttajille suunnatussa pilvipalvelussa on kielletty.
 • Aineistoa ei saa käyttää haastatteluihin osallistuneiden tutkittavien henkilöllisyyden tunnistamiseen. Aineistoon sisältyviin äänitteisiin ei saa yhdistää muualta saatavilla olevia henkilötietoja, eikä Aineistoon sisältyviä äänitteitä saa verrata muualta saatavilla oleviin äänitteisiin sen selvittämiseksi, onko kyse samasta puhujasta.
 • Käyttäjän on ilmoitettava Kielipankille tai suoraan Rekisterinpitäjälle ilman aiheetonta viivytystä, mikäli Aineistoon kohdistuu henkilötietojen tietoturvaloukkaus, jonka seurauksena on siirrettyjen, tallennettujen tai muuten käsiteltyjen henkilötietojen vahingossa tapahtuva tai lainvastainen tuhoaminen, häviäminen, muuttaminen, luvaton luovuttaminen taikka pääsy tietoihin. 

Julkaise linkki omaan tietosuojailmoitukseen

Kun ryhdyt käyttämään tätä Aineistoa, ilmoita oman hankkeesi yleistajuinen otsikko sekä avoimesti saatavilla olevan tietosuojaselosteen linkki Kielipankille tällä lomakkeella. Ilmoitetut tiedot julkaistaan Kielipankin verkkosivuilla. 

Päivitykset

Tätä sivua on viimeksi päivitetty 31.3.2022.

 

Tämän sivun pysyvä tunniste: urn:nbn:fi:lb-2021062248

Hae Kielipankki-portaalista:
Tanja Säily
Kuukauden tutkija: Tanja Säily

 

Tulevat tapahtumat


Yhteystiedot

Kielipankin tekninen ylläpito:
kielipankki (ät) csc.fi
p. 09 4572001

Aineistoihin ja muuhun sisältöön liittyvät asiat:
fin-clarin (ät) helsinki.fi
p. 029 4129317

Tarkemmat yhteystiedot